Søknadsfristen på diverse tilskuddsordninger nærmer seg

Innhold

Skal du søke på tilskudd til integreringstiltak for ukrainske flyktninger, et kulturprosjekt eller -arrangement eller en aktivitet? Da må du søke før 1. september!

Tilskudd til lokale integreringstiltak for ukrainsk flyktninger

Lokale frivillige organisasjoner kan søke om støtte til målrettede integreringstiltak for ukrainske flyktninger i Larvik. 

Tiltak og aktiviteter kan også gjøres i samarbeid med offentlig tjenester og næringsliv, men det er den frivillige organisasjonen som må stå som søker og motta tilskuddet.

Hva kan det søkes om støtte til?

 • Formidling av informasjon, hjelp til oversettelser og tolking
 • Fritids- og ferieaktiviteter, barn og unge er prioritert målgruppe
 • Sosiale møteplasser og treffpunkter, for eksempel gågrupper, åpne kvelder
 • Finansiering av utstyr og materiell til aktiviteter og hjelpetiltak
 • Utgifter til transport til aktiviteter
 • Utgifter for følgehjelp til aktiviteter
 • Utgifter til inkluderingskontakt/ekstra bemanning for oppfølging i aktiviteter
Les mer om tilskuddet og søk her

Tilskudd til kulturprosjekter og kulturarrangementer for 2023

Kulturfrivilligheten og andre lokale kulturaktører kan søke om tilskudd til prosjekter og arrangementer knyttet til kunstnerisk virksomhet i vid forstand, til eller formidling av kulturarv.

Tilskudd kan gis til åpne, ikke-kommersielle kulturarrangementer og -prosjekter, som gjennomføres innenfor Larviks kommunegrenser.

Tilskuddsordningen har som formål å realisere sentrale målsettinger i kommunens kulturplan, ved å støtte opp om:

 • Tiltak for og med barn og ungdom
 • Tiltak som kommer mange til gode, som er inkluderende og egnet til å jevne ut helsemessige, økonomiske og sosiale forskjeller
 • Samarbeidsprosjekter, gjerne på tvers av sjangere
 • Tiltak som ivaretar og løfter frem lokal kulturarv
 • Nyskapende tiltak
 • Tiltak som kan fremme innbyggernes stedstilhørighet og trivsel, og som kan bidra til å øke kommunens attraktivitet overfor tilreisende, næringsaktører og tilflyttere
 • Festivaler og andre større kulturarrangementer som har potensial for å styrke Larviks posisjon som midtpunkt i fylket
Les mer om tilskuddet og søk her

Aktivitetstilskudd

Kommunen ønsker å bidra til å fremme god folkehelse og å styrke nærmiljøet. Aktivitetstilskuddet gjelder frivillige aktører som faller utenfor ordningene for idrett- og friliftslivsforeningen og foreninger innen kulturfeltet. 

Alle slags allmennyttige «lavterskelaktiviteter» som er egnet til å skape sosiale møteplasser og til å fremme egenaktivitet, mangfold og inkludering, kan utløse aktivitetstilskuddet. 

Frivillige aktører (sammenslutninger eller enkeltpersoner) kan søke om inntil 5000 kroner til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for å kunne legge til rette for et konkret aktivitetstiltak i ditt nærmiljø. Det forutsettes at aktiviteten foregår i Larvik.

Les mer og tilskuddet og søk her
Til toppen