Tilskudd til kulturformål

Innhold

Tilskudd til frivillige lag og foreninger innen kultur- og fritidsfeltet.

Lokale lag og foreninger med virksomhet innen kultur- og fritidsfeltet i Larvik, kan søke om kommunale tilskuddsmidler i form av driftstilskudd og/eller prosjekttilskudd.

Tilskuddstildeling skjer én gang per år, med søknadsfrist 15. mars.

Tilskuddsordningen omfattes av kommunens generelle retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturformål, vedtatt av kommunestyret 06.12.2017, jf. sak 037/17.

Driftstilskudd

Driftstilskudd til lag og foreninger innen kultur- og fritidsfeltet skal støtte og stimulere lokale og frivillige organisasjoner som aktivt arbeider med kunst- og kulturformidling, eller som ivaretar kulturarv og lokalhistorie.

Videre skal tilskuddsordningen bidra til mangfold og bredde i fritidstilbudet rettet mot barn og unge i regi av frivillige organisasjoner, nærmere bestemt foreningsstyrte fritidsaktiviteter for barn og unge som skjer på regelmessig basis gjennom hele året.

Driftstilskuddet er ment som et bidrag til organisasjonenes ordinære drifts- og administrasjonsutgifter, og kan gis til aktuelle foreninger på bakgrunn av dokumentert aktivitetsnivå og nivå på driftskostnader.

Merk at ordningen ikke omfatter «idrett- og friluftslivsorganisasjoner», som følge av en egen tilskuddsordning nedfelt i "Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv".

Prosjekttilskudd til kunst- og kulturtiltak

Prosjekttilskudd skal bidra til kvalitet og mangfold i kunst- og kulturtilbudet i Larvik kommune.

Tilskudd kan gis til åpne arrangementer, produksjoner og prosjekter i regi av frivillige lag og foreninger innen kulturfeltet, prosjekter med kulturelt innhold og med kulturell verdi for kommunen og kommunens befolkning.

Ved tildelingen prioriteres:

 • prosjekter for og med barn og unge
 • ungdomsstyrte aktiviteter
 • tiltak med mål om å fremme samhandling, tilgjengelighet og inkludering
 • samarbeidsprosjekter
 • tiltak for å ivareta lokal kulturarv

Prosjekttilskudd kan gis til å dekke foreningens kostnader knyttet direkte til selve aktiviteten, som honorar til artister, leie av lyd- og lysteknisk utstyr eller innkjøp av materiell/utstyr.

Det forutsettes at søknaden gjelder et særskilt tiltak som skiller seg klart ut fra det som må anses som ordinær foreningsaktivitet, når søker er en frivillige organisasjon som også er berettiget driftstilskudd.

Søknadsfrist

Tilskuddstildeling (drifts- og prosjekttilskudd) skjer én gang per år, med søknadsfrist 15. mars.

Slik søker du

Søknad om drifts- og/eller prosjekttilskudd fremmes i digitalt søknadsskjema.

Søk om tilskudd til kulturformål

Vedlegg til søknad om driftstilskudd:

 • Siste årsmelding
 • Siste års reviderte regnskap
 • Beskrivelse av og budsjett for foreningsaktiviteten i søknadsåret
 • I de tilfeller der en forening har en eller flere underavdelinger, skal søknaden om tilskudd sendes gjennom hovedforeningen
 • Det forutsettes at organisasjoner som søker støtte registrerer seg og vedlikholder sine kontaktopplysninger på kommunens foreningsoversikt på nett

Vedlegg til søknad om prosjekttilskudd:

 • prosjektbeskrivelse
 • budsjett for prosjektet

Kontaktinformasjon

Tilskuddsordningen administreres av virksomhet Kultur, idrett og fritid v/ kulturavdelingen.

Kontaktpersoner:

 • Silje Strømberg (saksbehandler), epost silje.stromberg@larvik.kommune.no, telefon 98 23 19 47
 • Camilla Svendsen (avdelingsleder), epost camilla.svendsen@larvik.kommune.no, telefon 41 40 88 69

Relaterte lenker

Andre kommunale tilskuddsordninger:

Annen relevant informasjon for lag og foreninger:

Eksterne tilskuddsordninger til kulturformål:

Til toppen