Tilskudd til byjubileumsprosjekter i 2021 - søknadsfrist 15.september

Innhold

Tilskuddsordningen skal stimulere til en innholdsrik og mangfoldig markering av Larviks 350 års byjubileum i 2021.

Midlene skal gå til arrangementer, aktiviteter og tiltak som kan bidra til å fremme Larvik som lokalsamfunn, ved å skape et jubileumsår som er for alle.

Søknadsfrist: 15. september.

Søk om tilskudd

Tilskudd kan gis til alle slags åpne og tilgjengelige tiltak som finner sted innenfor kommunens grenser i løpet av 2021, så lenge tiltakene både kan relateres til byen Larvik, og til jubileets temaer og målsettinger. Ved tildelingen er det et mål å sørge for bredde og variasjon i jubileumsprogrammet. Videre vil det bli lagt vekt på å støtte tiltak som kommer mange til gode, som kan bidra til å styrke samhold og stedstilhørighet.

Les mer om byjubileet i 2021

Hvem kan søke?

Lokale lag, foreninger, organisasjoner, profesjonelle aktører, næringsaktører og befolkningen for øvrig, kan søke om tilskudd i denne ordningen. Byjubileet er hele kommunens jubileum, og alle aktører med en forankring i Larvik kommune er velkomne til å søke.  

Det oppfordres til samarbeid mellom aktører.

Kommunale virksomheter/foretak kan ikke søke.

Krav til søker:

Organisasjoner/virksomheter må være registrert i Brønnøysundregistrene og oppgi organisasjonsnummer. Enkeltpersoner fyller ut søknadsskjemaet som privatperson.

Bankkontonummer skal være registrert på organisasjonen eller prosjektet.

Søker må ta avstand fra alle former for diskriminering.

Personer som følger funksjonshemmede med ledsagerbevis må gis adgang til tiltaket.

Ved annonsering skal det fremgå at tiltaket er støttet av Larvik kommune. Videre forventes det at tiltaket markedsføres med byjubileets logo og synliggjøres med byjubileets profileringsmateriell, som vil bli tilgjengelig.

Det kan ikke søkes om tilskudd til:

  • ordinær drift/lønn eller allerede fast aktivitet/virksomhet
  • prosjekter som primært har et kommersielt siktemål
  • prosjekter som primært har formål om å ivareta egne/medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser
  • ren næringsvirksomhet eller privat virksomhet
  • bistandsarbeid
  • religiøse og partipolitiske tiltak
  • kommunale tiltak

Søknadsbeløp

Maksbeløp: 100 000 kr.

Søknadsfrist

15. september.

Søknadsbehandling

Søknad fremmes på elektronisk søknadsskjema, som finnes på kommunens nettside.

Alle søknader er offentlige, og ved forespørsel vil innsyn bli gitt, både i søknadsskjema og vedlegg.

Søknaden avgjøres administrativt ved virksomhet Kultur og idrett, i samarbeid med styringsgruppen for byjubileet.

Tilskudd utbetales straks vedtak er fattet.

Tilskuddsmottakere har plikt til å levere prosjektrapport og -regnskap etter gjennomført tiltak.

Vedtaket kan påklages og klagefristen er 3 uker.

Kontakt

Camilla Svendsen: camilla.svendsen@larvik.kommune.no / 41408869

Silje Strømberg: silje.therese.stromberg@larvik.kommune.no / 98231947

Til toppen