Tilskudd til nærmiljøaktivitet

Neste søknadsfrist er 1. september 2018!

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til nærmiljøaktivitet i regi av frivillige aktører. Det kan gis et tilskudd på inntil 5000 kroner.

Både enkeltpersoner og nærmiljøutvalg, velforeninger eller tilsvarende sammenslutninger kan søke, forutsatt at søknaden gjelder et åpent og allmennyttig lavterskeltilbud som er tilgjengelig for alle, og at aktiviteten tilrettelegges på frivillig basis.

(NB! Organisasjoner som omfattes av kommunens tilskuddsordning for lag og foreninger innen kultur-, idrett- og friluftslivsfeltet, faller utenfor denne ordningen).

Søknad fremmes i digitalt søknadsskjema.

Ordningen administreres ved virksomhet Kultur, idrett og fritid. Kontaktperson: Silje Strømberg, e-post silje.stromberg@larvik.kommune.no

Til toppen