Nå kan næringslivet søke om koronakompenasjon - søknadsfrist 23.april

Innhold

Larvik kommune skal fordele 4,4 millioner kroner til lokalt næringsliv for å kompensere for tapte inntekter og påløpte kostnader som følge av korona.

Stortinget vedtok i februar å bevilge penger til kommunene slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak.

Larvik kommune har mottatt 4,4 millioner kroner til fordeling. Fordelingen vil bli gjort administrativt etter kriteriene vedtatt av kommunestyret. 

Søknadskriterier

Kommunestyret har vedtatt følgende kriterier:

 1. Den kommunale kompensasjonsordningen forbeholdes butikker (klær etc), serveringssteder, reiselivsbedrifter, og treningssentre – samt virksomheter i andre bransjer som har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 
 2. Det kan søkes om inntil 50% kompensasjon for bedrifter som har bortfall av inntekter eller økte kostnader som følge av korona, i perioden januar til og med mars 2021. 
 3. Det skal støttes små og sårbare bedrifter. 
 4. Det kan ikke søkes om støtte man allerede har søkt om eller mottat kompensasjon for. 
 5. Det kreves dokumentasjon fra autorisert regnskapsfører på inntektsbortfall og økte kostnader, og at det ikke allerede er søkt om eller mottatt kompensasjon. 
 6. 6. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. Støttemottaker pålegges å opplyse om annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet. 
 7. Kommunedirektøren gis mandat til å etablere øvrige kriterier for prioritering og tildeling. 

Søknad 

Søkere skal benytte søknadsskjema på nettsiden Regionalforvaltning.no

Søk om kompensasjon her

 I søknaden må det opplyses om følgende:

 • Dokumentasjon av bortfall av inntekter eller økte kostnader som følge av korona, i perioden januar til og med mars 2021. Dokumentasjonen må godkjennes av autorisert regnskapsfører. Som dokumentasjon godtas: 

  • Bortfall av inntekter: Omsetning perioden 1.jan - 31.mar 2021 sammenlignet med tilsvarende periode 2020. For nystartede virksomheter kan omsetning perioden 1.jan - 31.mar 2021 sammenlignes med budsjettert omsetning samme periode.
  • Økte kostnader som følge av koronasituasjon: Dokumenteres gjennom fremleggelse av regnskap for perioden.  
 • Bekreftelse på at det ikke søkes om støtte man allerede har søkt om eller mottatt kompensasjon for innenfor samme periode. 
 • Annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet. 
 • Beskrivelse av hvordan bedriften er rammet av korona og i hvilken grad bedriften har kunnet benytte seg av øvrige statlige støtteordninger. 
 • Beskrivelse av hvordan bedriften vil benytte tildelte midler og hvordan det vil påvirke nåværende og fremtidige arbeidsplasser.
 • Skatteattest datert mars eller april 2021 må legges ved søknaden. Dersom man har restanser, men har inngått avtale om utsettelse med skatteetaten må denne avtalen legges ved.

Søknadsfrist: 23.4.2021

Tildeling

Det kan tildeles inntil 50% av dokumentert inntektsfrafall eller økte kostnader. Dersom totalt omsøkt beløp er høyere enn tildelte midler, kan Larvik kommunes administrasjon prioritere søknader etter en helhetsvurdering.

Endelig fordeling av tilskuddet vil bli rapportert til Hovedutvalget for miljø, klima og næring. 

Klagebehandling

Klager må fremmes senest tre uker etter behandling. Eventuelle klager behandles administrativt.

Kontakt

 • Dag Trygve Enden Virksomhetsleder
Til toppen