Innfører plikt til å gjennomføre ventekarantene

Plikten vil gjelde for personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene på grunn av nærkontakt med en bekreftet smittet person. Krav om karantene gjelder fra og med 29. mars 2021.

Ventekarantenen for de andre gjelder fram til husstandsmedlemmet som er i smittekarantene har testet negativt for covid-19, eller til vedkommende sin karantenetid på 10 dager utløper. De andre personene i husstanden kan også teste seg ut av ventekarantene. De kan tidligst teste seg tre døgn etter at den som er i smittekarantene sist hadde nærkontakt med en bekreftet smittet person.

Ventekarantene innebærer altså at familiemedlemmer og andre som deler bolig med en som er satt i smittekarantene og som venter på å få testet seg/få prøvesvar, også er i karantene i denne ventetiden. Plikten vil følge direkte av covid-19-forskriften, og det er ikke nødvendig for kommunelegen å pålegge slik ventekarantene i enkeltvedtak.

Det vil være unntak fra plikt til ventekarantene for personer som selv har gjennomgått covid-19 eller er vaksinert, eller hvis den som er i smittekarantene er vaksinert, se bestemmelsens andre og tredje ledd.

Kunngjort forskriftstekst (endret tekst i kursiv):

§ 4. Krav om karantene

Følgende personer er underlagt karanteneplikt:

  1. Innreisekarantene: personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A, skal i karantene i 10 døgn. Dette gjelder også ved mellomlanding i områder som fastsatt i vedlegg A. Kommer personen via et område uten karanteneplikt forkortes karantenetiden med den tiden som personen har oppholdt seg i det karantenefrie området. Dersom landet eller området ikke lenger omfattes av karanteneplikt etter vedlegg A, oppheves
  2. Smittekarantene: personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen som testet positivt ikke utvikler symptomer. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.
  3. Ventekarantene: personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene etter bokstav b. Ventekarantene opphører når husstandsmedlemmet i smittekarantene har testet negativt for SARS-CoV-2 første gang, eller senest når dennes karantenetid er over. Ventekarantene opphører også dersom personen i ventekarantene tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person.

Karanteneplikt etter første ledd bokstav b og c gjelder ikke for personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19. Det kreves dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

 

Karanteneplikt etter bokstav c gjelder ikke for personer som er vaksinert for SARS-CoV-2, eller dersom husstandsmedlemmet i smittekarantene er vaksinert for SARS-CoV-2. Personer regnes som vaksinert 3 uker etter første dose er satt. Unntaket gjelder i 6 måneder etter at personen ble vaksinert.

Endringsforskriften i sin helhet finnes her
Til toppen