3,4 millioner til serveringsbedrifter med skjenkebevilling

Innhold

Larvik kommune skal fordele ytterligere 3,4 millioner kroner til lokalt næringsliv for å kompensere for tapte inntekter og påløpte kostnader som følge av korona. Hovedutvalg for miljø, kultur og næring vedtok 12. januar at midlene forbeholdes serveringsbedrifter med skjenkebevilling.

Søknadskriterier

Hovedutvalget for miljø, kultur og næring har vedtatt følgende kriterier:

 1. Tildelingen forbeholdes serveringsbedrifter med skjenkebevilling. Det kan søkes om kompensasjon for ekstra kostnader eller tap som følge av skjenkestopp, i perioden 1. desember til 1. januar 2022. Maks tilskuddsbeløp er 500 000 kr.
 2. Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. 
 3. Det kan ikke søkes om støtte man allerede har søkt om eller mottatt kompensasjon for.
 4. Det kreves dokumentasjon attestert av autorisert regnskapsfører på tap og økte kostnader, og at det ikke allerede er søkt om eller mottatt kompensasjon.
 5. Tilskuddet tildeles under den nasjonalt notifiserte ordningen under covid-19 rammeverket (kap. 553 post 68).
 6. Kommunedirektøren gis mandat til å etablere øvrige kriterier for prioritering og tildeling.
 7. Det tildeles ikke støtte til bedrifter som har tatt ut utbytte i 2020 og 2021.

Søknad

Søkere skal benytte søknadsskjema på nettsiden Regionalforvaltning.no.

I søknaden må det opplyses om følgende:

 • Dokumentasjon av bortfall av inntekter eller økte kostnader som følge av skjenkestopp i peiroden 1. desember 2021 - 1. januar 2022. Dokumentasjonen må attesteres av autorisert regnskapsfører. Som dokumentasjon godtas:
  • Bortfall av inntekter, sammenlignet med budsjettert omsetning samme periode.
  • Økte kostnader som følge av koronasituasjon: Dokumenteres gjennom fremleggelse av regnskap for perioden.
 • Bekreftelse på at det ikke søkes om støtte man allerede har søkt om eller mottatt kompensasjon for innenfor samme periode.
 • Annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.
 • Beskrivelse av hvordan bedriften vil benytte tildelte midler og hvordan det vil påvirke nåværende og fremtidige arbeidsplasser.
 • Skatteattest datert desember 2021 eller senere må legges ved søknaden. Dersom man har restanser, men har inngått avtale om utsettelse med skatteetaten må denne avtalen legges ved.
 • All dokumentasjon må attesteres av autorisert regnskapsfører.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 28.1.2022

Tildeling

Dersom totalt omsøkt beløp er høyere enn tildelte midler, kan Larvik kommunes administrasjon prioritere søknader etter en helhetsvurdering. Larvik kommune står fritt til å foreta avkorting av innvilget tilskudd i forhold til omsøkt beløp. 
Endelig fordeling av tilskuddet vil bli rapportert til Hovedutvalget for miljø, klima og næring.

Klagebehandling

Klager må fremmes senest tre uker etter behandling. Eventuelle klager behandles administrativt.

Vi vil med dette informere om at midlene er lyst ut på Regionalforvaltning.no med kort søknadsfrist. 

Kommunal kompensasjonsordning til næringslivet i Larvik - 3. utlysning

Kontakt

 • Dag Trygve Enden Virksomhetsleder
 • Jørgen Johansen Næringsrådgiver
Til toppen