Informasjon til næringslivet

Innhold

Her har vi samlet viktig informasjon om korona for arbeidsgivere og ansatte.

Bedrifter kan søke om utsatt betalingsfrist

På grunn av korona-krisen får næringslivet mulighet til å søke om utsatt frist til 30.september for betaling av kommunale gebyrer for vann og avløp, festeavgift og husleie. Bedrifter må søke om utsatt betalingsfrist innen 18. mai. 

Søk om utsatt frist

Tiltakspakker

Staten har lagt frem en rekke tiltakspakker for å hjelpe næringslivet gjennom den pågående Koronakrisen - se oversikt over alle her (oppdatert 14.april)

Flere av disse vil være søkebaserte og vil bli gjort tilgjengelige nærmeste tiden.
Noen av de mest aktuelle tiltakene er:

Kompensasjonsordning for uunngåelige utgifter for næringslivet

Regjeringen har nå lagt frem forslag om at foretak som har omsetningsfall som følge av virusutbruddet, kan få kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars. Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon.

  1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:
    Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent
  2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:
    Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste og søknadsportal. Oppfyller søkende bedrift kriterier for utbetaling, skjer utbetalingen automatisk.

Det er varslet at søknadsportalen vil være tilgjengelig fra 17. april.

NHO har laget en god oversikt over spørsmål og svar om kompensasjonsordningen:

https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/kompenasjonsordningen/


Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan få en inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittsinntekten siste tre år, begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Ordningen gjelder fra 16. mars 2020, og kompensasjonen utbetales etterskuddsvis per måned. Med 16 dager som du må dekke selv, vil dagene som skal kompenseres først begynne å løpe i april. Hvis du søker kompensasjon for april i begynnelsen av mai, vil utbetalingen skje så fort saksbehandlingen er gjennomført.  Ny dataløsning for å søke vil være klar til det blir aktuelt å søke i mai. 

Du finner mer informasjon om ordningen her


Tilskudd til unge vekstbedrifter

Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 mrd. kroner og etablerertilskudd med 500 mill. kroner.

Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner

Innovasjonslån kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling.

Kompensasjonsordning for arrangører som følge av avlysning, stengning eller utsettelse av arrangementer

Det vil kunne gis kompensasjon for netto tapte billettinntekter eller deltakeravgifter samt eventuelle merutgifter ved avlysning eller stengning av kultur-, frivillighets- eller idrettsarrangement. Tapte billettinntekter eller deltakeravgifter og merutgifter for arrangører vil i første omgang gjelde for arrangementer som var planlagt i perioden fra og med 5. mars og til og med 30. april 2020, og som måtte avlyses, stenges eller utsettes etter pålegg eller råd fra myndighetene. Tap og merutgifter må  totalt ha utgjort minimum 25 000 kroner i den gjeldende perioden.

Hva man kan søke kompensert avhenger av om arrangementet er avlyst/stengt eller utsatt. Ved avlysning eller stenging av arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med COVID-19 kan det søkes om kompensasjon for tap av netto billettinntekt og deltakeravgift samt merutgifter. Ved utsettelse av arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med COVID-19 kan det kun søkes kompensasjon for merutgifter. 

Søknadsfrist for ordningene er 21. april. Mer informasjon og søkeportal finner du her:

For kulturarrangører

Spørsmål og svar om ordningen:
https://www.kulturradet.no/sok-stotte/vis-artikkel/-/sporsmal-og-svar-om-kompensasjonsordningen-som-folge-av-koronaviruset

Søkeportalen:
https://www.kulturradet.no/sok-stotte/vis-artikkel/-/sok-kompensasjon-til-kulturarrangorer

For arrangører i frivillighets- og idrettssektoren

Spørsmål og svar om ordningen:
https://lottstift.no/nb/krisepakken-for-korona-avlyste-stengte-og-utsatte-arrangement/informasjon-om-kompensasjonsordningen-til-idrett-frivillighet-og-kultur/

Søkeportal:
https://lottstift.no/nb/krisepakken-for-korona-avlyste-stengte-og-utsatte-arrangement/slik-soker-du/

Har du spørsmål?

For å bistå næringslivet med informasjon og veiledning om statlige tiltakspakker, søknadsprosesser etc. har Larvik kommune og Larvik næringsforening etablert et eget team.

Ønsker du mer informasjon om aktuelle tiltakspakker eller bistand i søkeprosesser kan du registrere deg ved å trykke på linken under. 

Du vil da bli kontaktet av en fra teamet.

Registrer deg her

Kontakt

Du kan også ta kontakt per telefon med en av følgende:

  • Jørgen Johansen, Larvik kommune, tlf: 92812994
  • Gillian Hockley, Larvik kommune, tlf: 97418334
  • Tore Hansen, Larvik næringsforening, tlf: 90059505

Larvik kommunes øvrige tiltak ovenfor næringslivet finner du her https://www.larvik.kommune.no/naering-og-utvikling/aktuelt/tiltak-for-naeringslivet-i-larvik/

Informasjonen på denne siden vil oppdateres etterhvert som de forskjellige tiltakspakkene blir gjort tilgjengelige.

Stenging av virksomheter

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av en rekke virksomheter for å stoppe spredning av korona-virussykdom (covid-19). Vedtaket gjelder fra kl 00.00 mandag 16. mars 2020.

Informasjon fra Helsedirektoratet om stenging av virksomheter

Til toppen