ROM

ROM er en gratis felles læringsarena der fagfolk og pårørende/berørte til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus møtes til likeverdig dialog.

Møteplass har byttet navn til ROM: R = Respekt og romslighet O = Omsorg M = Medvirkning og muligheter. 

Formålet med ROM er at hjelpeapparatet skal tilby best mulige tjenester til de som påvirkes av en utfordrende livssituasjon. Dette gjøres gjennom gjensidig utveksling av kunnskap og erfaringer for å utbedre praksis. ROM er en egnet modell for å operasjonalisere medvirkning på systemnivå og gir økt tverrfaglig og tverretatlig forståelse.

Hvert møte skal være et ROM for dialog, likeverd, erfaringsdeling, kunnskapsutvikling, samarbeid, læring og endring.

  • Pårørende/fagfolk kommer og deler sin kunnskap og sine tanker, og det er også fullt mulig å delta på ROM uten å si noe.
  • ROM varer i ca. 2 ½ time og styres av en møteleder.
  • Hvert møte har fokus på et hovedtema for erfaringsutveksling.
  • Kvelden innledes med et bidrag fra en fagperson og en pårørende ut fra kveldens tema.
  • Hvert ROM har en referent som skal fange opp viktige momenter å bringe videre (anonymisert).
  • Hvert møte er et fortrolig ROM mellom alle deltakerne.
  • Vi sitter i sirkel på ROM. Hver samling er unik, samtidig som alle følger samme struktur.
  • Det er tilknyttet en frivillig støtteperson til hvert ROM som pårørende/berørte/foreldre kan ta kontakt med.
  • ROM er et gratis for deltakerne.

ROM arrangeres av virksomhet psykisk helse og avhengighet, Larvik kommune.

Det er Voksne for Barn som har utviklet konseptet ROM og har ansvar for videreutvikling, implementering og spredning. Voksne for Barn tilbyr opplæring og oppfølging av ROM til helseforetak, kommuner og andre aktuelle samarbeidspartnere. Tiltaket er finansiert av Helsedirektoratet.

Kontakt

Til toppen