Pårørende - psykisk helse

Innhold

Tilbud til pårørende

Du som pårørende skal så langt det er mulig involveres til aktiv deltagelse i brukerens bedringsprosess.

Du som pårørende kan være en ressurs og din erfaring er verdifull. Et samarbeid kan ha positiv effekt i brukerens tilfriskning.

Du som pårørende kan også ha behov for støtte og hjelp for å mestre din egen livssituasjon.

Barn som pårørende

Vi gir tilbud til barn som pårørende for å sikre at barnas behov blir ivaretatt. Barn som pårørende skal ha forståelig og tilstrekkelig informasjon, og nødvendig oppfølging. Tilbudet omfatter biologiske barn, adoptivbarn, ste- og fosterbarn, samt mindreårige søsken til pasient. Dette tilbudet er et ledd i å gi helhetlige og koordinerte tjenester til familier med mindreårige barn.

Målgruppe

Du som er pårørende til mennesker som har en psykisk lidelse og/eller avhengighet.

Tjenestens innhold

 • Vi tilbyr informasjon, samtaler og veiledning.
 • Møteplass - et tilbud for pårørende der de utveksler erfaringer med fagfolk om å leve tett på psykiske lidelser og/eller rusproblemer.
 • Kurs i mestring av belastninger (KIB).

Vi tilbyr

 • Vi vil møte deg med respekt og tillit.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Du får informasjon om tilgjengelige tilbud til deg som pårørende.

Våre forventninger

 • Du søker selv tjenesten ved behov for individuelle samtaler og kurs.
 • Du melder deg selv på annonserte møteplasskvelder.
 • Du gir beskjed dersom du ikke har mulighet til å møte til avtaler.

Slik søker du

Søknad til individuell oppfølging skjer ved at du henvender deg selv personlig, ved egensøknad, pr telefon eller brev, eller at det søkes via fastlege eller andre tjenesteinstanser til Tjenestekontoret i Larvik Kommune.

Ved oppfølging fra virksomhet psykisk helse og avhengighet

 • Du vil få tildelt en fast kontaktperson så raskt som mulig.
 • Når en kontaktperson er bestemt, vil du motta brev om timeavtale.

Betaling

 • Du betaler kun for kursbok ved deltakelse på kurs i mestring av belastning.
 • Øvrige tjenester er gratis.

Saksbehandling

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Klage

Informasjon om klagegang og klageskjema med veiledning finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasientombudet i Vestfold, tlf. 33 34 77 90, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Garantibrudd

Dersom du får medhold i en formell klage, på saksbehandling, omfang av tjenesten eller utførelse av tjenesten, etterkommes klagen med nytt vedtak.

Kontakt

 • Pårørendesenter Badeparken 10, Larvik
Til toppen