Pårørende - psykisk helse

Innhold

Tilbud til pårørende

Du som pårørende skal så langt det er mulig involveres til aktiv deltagelse i brukerens bedringsprosess.

Du som pårørende kan være en ressurs og din erfaring er verdifull. Et samarbeid kan ha positiv effekt i brukerens tilfriskning.

Du som pårørende kan også ha behov for støtte og hjelp for å mestre din egen livssituasjon.

Barn som pårørende

Vi gir tilbud til barn som pårørende for å sikre at barnas behov blir ivaretatt. Barn som pårørende skal ha forståelig og tilstrekkelig informasjon, og nødvendig oppfølging. Tilbudet omfatter biologiske barn, adoptivbarn, ste- og fosterbarn, samt mindreårige søsken til pasient. Dette tilbudet er et ledd i å gi helhetlige og koordinerte tjenester til familier med mindreårige barn.

Målgruppe

Du som er pårørende til mennesker som har en psykisk lidelse og/eller avhengighet.

Tjenestens innhold

 • Vi tilbyr informasjon, samtaler og veiledning.
 • ROM for pårørende - et tilbud for pårørende der de utveksler erfaringer med fagfolk om å leve tett på psykiske lidelser og/eller rusproblemer.
 • Kurs i mestring av belastninger (KIB).

Vi tilbyr

 • Vi vil møte deg med respekt og tillit.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Du får informasjon om tilgjengelige tilbud til deg som pårørende.

Våre forventninger

 • Du søker selv tjenesten ved behov for individuelle samtaler og kurs.
 • Du melder deg selv på annonserte kvelder.
 • Du gir beskjed dersom du ikke har mulighet til å møte til avtaler.

Betaling

 • Du betaler kun for kursbok ved deltakelse på kurs i mestring av belastning.
 • Øvrige tjenester er gratis.

Slik søker du

Tjenestekontoret tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ta gjerne kontakt med Servicetorget eller Tjenestekontoret for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden.

Ved oppfølging fra virksomhet psykisk helse og avhengighet

 • Du vil få tildelt en fast kontaktperson så raskt som mulig.
 • Når en kontaktperson er bestemt, vil du motta brev om timeavtale.

Saksbehandling

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Slik klager du

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse. Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Garantibrudd

Dersom du får medhold i en formell klage, på saksbehandling, omfang av tjenesten eller utførelse av tjenesten, etterkommes klagen med nytt vedtak.

Kontakt

 • Pårørendesenter Badeparken 10, Larvik
Til toppen