Fysioterapi for barn og unge

Innhold

Kommunefysioterapeutene for barn og unge 0-18 år er tilknyttet helsestasjoner, skolehelsetjenesten, i barnehager og i pasientenes hjem.

Tjenestene ytes til barn og unge med funksjonshemming eller funksjonsproblemer der de oppholder seg på dagtid. I tillegg har kommunefysioterapeutene ansvar for en del forebyggende og helsefremmende tiltak ved helsestasjoner og i skoler.

 • Undersøkelse og vurdering av behov for videre utredning, tilrettelegging og behandlings- og stimuleringstiltak for barn og unge med funksjonsproblemer eller som står i fare for å utvikle funksjonsproblemer.
 • Veiledning av barn, foreldre, pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Veiledning i barselgrupper.
 • Vurdering av barns fysiske funksjon i 1. klassetrinn.
 • Forebyggende og helsefremmende tiltak.
 • Delta i nødvendig, tverrfaglig samarbeid med andre fagpersoner i kommunen og med eksterne aktører.

Hjelpemiddelformidling

 • Vurdering av behov for hjelpemidler i samarbeid med ergoterapeut eller annet personale.
 • Begrunning av søknad til NAV/Hjelpemiddelsentralen.
 • Tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidler.

Henvisningsskjema

Målgruppe

Barn og unge 0-18 år.

Vi tilbyr

 • Vi møter deg med respekt og høflighet.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker.
 • Vi gir informasjon, råd og veiledning.
 • Du møter en fysioterapeut som er faglig kvalifisert.
 • Vi samarbeider med deg og andre faggrupper/instanser om et helhetlig tilbud ut fra dine behov, herunder individuell plan.
 • Dersom vi ikke kan gi deg et faglig forsvarlig tilbud, skal vi om mulig henvise deg videre.
 • Vi overholder vår taushetsplikt, og vi bringer ikke ¬opplysninger videre uten ditt samtykke.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Våre forventninger

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier fra hva du ikke er fornøyd med.
 • Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter.

Betaling

Tjenesten er gratis. 

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode fysioterapeuten om å endre innholdet innen 4 uker.
Dersom anmodningen ikke tas til følge, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker, jf Pasient- og brukerrettighetsloven.
Du kan også kontakte Pasientombudet i Vestfold, tlf 33 34 77 90, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Til toppen