Satsningsområder 2019/2020

Innhold

Livsmestring og helse, bærekraftig utvikling, realfag og språk

Livsmestring og helse

Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing (KD 2017).

Rødbøl barnehage skal være et sted barna føler seg trygge. Barnehagen skal være et sted hvor barna skal oppnå mestringsfølelse, de skal ha en mobbefri hverdag, og barna skal danne gode og inkluderende vennskapsbånd. For å få til dette skal personalet støtte barna til å mestre motgang, håndtere utfordringer og gi barna en anledning til å bli kjent med sine egne og andres følelser på en god måte.

Det å kunne kjenne igjen de ulike følelsene og hvordan vi best mulig kan håndtere og gi uttrykk for følelsene våre, er viktig for å takle livene våre. Vi prater om å kjenne igjen følelsene. Hvordan kjennes de ut? Hvor sitter følelsen i kroppen? Hva gjør følelsen med deg mm? Dette gjør vi for å bli mer bevisst de ulike følelsene og for å kunne kjenne dem igjen når de dukker opp. Til dette bruker vi spillet «Røde og grønne Bamser» og nettsiden Salaby.

Vi vil også fokusere på å styrke barnas karakter og gi dem strategier for å takle livene sine. Takle motgang, som f.eks tape i spill. Det at de ikke alltid klarer det andre klarer, er ikke alltid like lett å takle.. Vi vil prate om selvsnakk og om hvordan snakke med seg selv på en hensiktsmessig måte. Dette er viktig for indre motivasjon, for å håndtere nederlag og å motivere seg selv til å gjennomføre sine oppgaver og nå mål.

Voksne i barnehagen er bevisste i arbeidet med å skape gode relasjoner, og hvor viktig voksenrollen er i de ulike relasjonene. Kvaliteten på en relasjon er summen av møtene med den enkelte. Vi tilstreber å skape gode møter med andre og er bevist vår egen væremåte.

Barnehagen skal også være en arena hvor barna får mulighet for fysisk utfoldelse hver dag, og hvor de blir presentert for et allsidig kosthold. Se mer under fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse.

Kosthold

I Rammeplanen for barnehager har mat og måltid fått en tydeligere plass. Dette er naturlig da måltidene barna spiser i barnehagen, og aktivitetene knyttet til det, er en stor del av livene til barna. Barnehagen har som en av sine viktige oppgaver å gi barna grunnlag for å utvikle matglede og sunne vaner. Matglede og måltider er noe som kan være sterkt knyttet til menneskes identitet, til hva man er vant med hjemmefra og til religion og tradisjoner. Måltider i barnehagen er en hverdagshandling som kan bidra til å skape deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna. I tillegg til å skulle dekke de rent fysiologiske behov for energi og næring, har det stor betydning for helse, trivsel og læring.

I Rødbøl barnehage følger vi helsedirektoratets anbefalinger når det gjelder kost for barn. Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. Vann er en god tørstedrikk.

I Rødbøl barnehage får barna tilbud om mat tre ganger i løpet av dagen.

Frokost:
Til frokost får barna tilbud om brød / knekkebrød med diverse pålegg samt grønnsaker som tilbehør. Mange dager blir det også servert havregrøt. Til drikke kan barna velge mellom vann eller lett melk. (barn med allergier eller intoleranse får tilbud om egen drikke som havremelk, laktose redusert melk eller lignende.

Lunsj: 
Til lunsj får barna tilbud om brød med diverse pålegg hvor av minst 1 pålegg er fisk eller sjømat. Til kald lunsj får barna også tilbud om grønnsaker som tilbehør. Av og til har vi også  tilbud om salat i tillegg til brødmaten. Barna får varm lunsj minst 1 dag i uken. I løpet av en måned serveres det varmmat basert på fisk / sjømat minst 1 gang. Til drikke kan barna velge mellom vann og melk.

Mellommåltid: 
På ettermiddagen får barna tilbud om et enkelt måltid av brød / eller knekkebrød med pålegg og rikelig med frukt. Drikke til mellommåltidet er vann.

Vi tar hensyn til barn med allergier og de får tilbud om mat og drikke som er tilpasset deres behov.

Måltider som læringsarena

I Rødbøl barnehage bruker vi måltider og matlaging som læringsarena. Barna får være med på å tilberede maten. De lærer om forskjellige matgrupper og de lærer om hvordan vi behandler maten, og om mathygiene. Når barna er med på brødbaking lærer de praktisk matematikk ved å måle/veie eller telle de forskjellige ingrediensene.

I Rødbøl barnehage lager vi mye av maten fra bunnen av. Barna er med på å lage maten og dekke bordene. Barna deltar med å lage måltidene etter alder og erfaring. Vi baker vårt eget langtidshevet grovbrød 2-3 dager i uken. Vi serverer fersk frukt og grønnsaker daglig.

Bærekraftig utvikling

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det (KD 2017)

Personalet i barnehagen er opptatt av å fremme verdier og holdninger for et mer bærekraftig samfunn. Voksne skal gå foran som gode rollemodeller. Vi er bevisste på kildesortering og gjenbruk.

I barnehagen har vi aktiviteter som er med på å fremme en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling.

Kunnskap om bærekraftig utvikling gir barna en mulighet for å ta miljøansvar hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet, og etter hvert også ta vare på livet på jorden.

Barnehagen jobber i det daglige for å finne miljøvennlige produkter og ta miljøvennlige valg.

Å få gode naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold er sentralt for dannelsen av et miljøbevisst menneske.

Barna i Rødbøl barnehage har ukentlige turdager hvor vi utforsker naturen i nørmiljøet. Vi er opptatt av at barna skal ha en forskende barnehagehverdag hvor små og store i fellesskap kan undre seg over hvordan verden fungerer. De voksne har en viktig, men tilbaketrukket rolle i barns utforsking. De er aktivt lyttende og stiller gode spørsmål ved det barna ser og snakker om.

Barna lærer å ta vare på naturen. Naturopplevelser i tidlig alder vil få betydning for barns holdninger til naturen senere i livet.

Barns måte å engasjere seg i naturen på handler først og fremst om forventningsfull interesse for organismer i nærområdet. Vi må starte med det som fasinerer barna, som fugler, fluer, frosker osv.

En variant av miljøtrappa (Forkerfrø)

                                  Ta ansvar for framtida og en bærekraftig utvikling

                           Påvirke og medvirke

                    Lære seg å forstå sammenhenger i naturen.

              Få en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling

       Oppdage mangfoldet i naturen, samle inn, observere.

Være i naturen, naturopplevelser, undre seg.

På denne måten har vi fokus på miljø i hverdagen:

 • Vi kildesorterer mat, plast, glass, hermetikk og restavfall.
 • Vi kaster ikke søppel i naturen når vi er på tur.
 • Vi plukker opp søppel som vi finner når vi er på tur.
 • Vi er miljøvernere når vi er på tur, vi verner om dyr og planter.
 • Vi deltar i rent – og pent kampanjen om våren. Vi plukker søppel i området rundt barnehagen.
 • Vi bidrar aktivt til reduksjon av plastposer og annen bruk av plast. Barna har hver sin vaskbare tøypose som brukes til å frakte tøy fram og tilbake til barnehagen.
 • Vi har planter som tiltrekker seg humler, bier og sommerfugler.
 • Vi har flere foringsbrett til fugler. Barna kan følge med på fuglene som spiser.
 • Vi har egen kjøkkenhage.
 • Barna er med på å tilberede maten
 • Vi ønsker å starte opp med kompostering av hageavfall.

Gjenbruk:

Ved å bruke såkalt verdiløst materiale bidrar barnehagen til å endre vårt forbruksmønster. Vi i Rødbøl barnehage vil oppmuntre barna til å bruke vediløst materiale og fjerne oss litt fra «bruk og kast» mentaliteten.

Verdiløst materiale kan forvandles til noe vakkert i en meningsfull prosess. Barns kreativitet og fantasi er uten grenser og deres evne til å se muligheter er unik.

Rødbøl barnehage vil tilby barna et kreativt og skapende miljø. Det gjelder å tenke stort og bredtog ikke kaste noe, for absolutt alt kan bli kunst. Vi kan gjøre verdiløst materiale om til noe verdifult.

Verdiløst materiale eller gjenbruksmateriale som det også kalles stimulerer kreativiteten og fantasien til barna mer enn annet materiale som er forutbestemt, og der det ofte følger med bruksanvisning. Med dette materialet kan barn forme ting etter eget hode og fantasi og være med på å gi leken et personlig uttrykk. Verdiløst materiale gir kjønnsnøytrale leker.

Etter bruk blir materialet sortert på nytt, og er da klart til å brukes en gang til.

Kjøkkenhagen vår i barnehagen:

Mange barn vokser opp uten å vite at gulrøtter og poteter vokser under jorda, at epler vokser på trær, eller at pølsa vi spiser en gang har vært en levende gris. De blir fremmedgjort for maten vi spiser og de mangler viktig kunnskap om hvor maten kommer fra.

Her i Rødbøl har vi en egen kjøkkenhage. Barna har vært med å så frø, de er med og luker og vanner plantene. De skal også være med å høste avlingen, og til slutt tilberede det de har høstet.

Barna er interessert i å smake på mat de vet litt om. Det blir morsommere å spise maten de selv har vært med å dyrke. Det blir lettere for barna å få i seg «fem om dagen».

Det å ha en kjøkkenhage i barnehagen rommer alle fag i Rammeplanen. I stedet for å ha en bok mellom seg og det en vil formidle, får barna direkte erfaring ved arbeid, nysgjerrighet, sansing og undring. Å dyrke mat er en viktig del i alle kulturer, og dette blir en fin måte å inkludere alle på.

 

Realfag

Rødbøl barnehage er en realfagsbarnehage. I Larvik er det flere barnehager som er realfagsbarnehager, og vi er en av dem. Målet med å være en realfagsbarnehage er å øke interessen for realfag allerede fra barna går i barnehagen. Samfunnet utvikler seg og behovet for å møte morgendagens utfordringer for eksempel innen helse, miljø og digital kommunikasjon vil øke.

Realfag er et stort felt som dekker fag som kjemi, biologi, fysikk, astronomi, geofag, matematikk og informasjonsteknologi. I barnehagen er det først og fremst fagområdene «Antall, rom og form» og «Natur, miljø og teknologi» som sier noe om barnehagens realfaglige arbeid. Utover dette står barnehagen selvfølgelig fritt til å utforske andre områder ved realfag. I fagområdet natur, miljø og teknologi i rammeplan for barnehagen står det «Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.»

Når vi legger opp til realfag i barnehagen er det viktig å tenke på hele tiden at det skal være på barnas premisser. Barna skal få utfolde seg, oppleve skaperglede, undring og utforskertrang. Barnehagebarn og utdannede forskere bruker ofte de samme metodene. Det starter med undring over et fysisk fenomen, et insekt eller en stein på bakken. Hvorfor kan et insekt fly? Hva er en stein laget av? Og hva er egentlig månen laget av? Sammen med barna lager vi en hypotese. Kanskje vi kan teste ut noe og prøve det sammen med barna. Til slutt av vi lage en konklusjon om hvorfor noe er som det er.

Her er forslag til et enkelt eksperiment som kan gjøres hjemme på kjøkkenet. Dette egner seg for alle aldersgrupper, også de aller minste. Det er til å kjenne, og føle på og ikke farlig å putte i munnen.

Bland Maizenna (fåes kjøpt på matbutikken) og vann i en bolle. Prøv deg fram med hvor mye du trenger. Vugg på bollen og dere ser at det er en flytende masse. Etterpå prøver dere å røre fort rundt med en skje. Klarer du det? Det blir ganske tungt, fordi blandingen blir hard med en gang du rører rundt. Ta litt av blandingen opp i hånda og rull fort rundt. Klarer dere å lage en ball? Dersom det er vanskelig trenger dere kanskje litt mer Maizenna i blandingen. Rull hele tida og kjenn at det faktisk er en hard ball. Men hva skjer når du slipper opp? Renner den ut? Det er fordi Maizenna og vann blir til en ikke-newtonisk væske. Den blir hard når den utsettes for bevegelse, men er flytende så lenge den er i ro eller veldig sakte bevegelse.

Her er link til en artikkel som sier enda litt mer om realfag i barnehage:

https://www.klikk.no/foreldre/barn/barnehage/realfag-i-barnehagen-6703002

Språk i barnehagen

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. (Rammeplanen)

Vi i Rødbøl barnehage er opptatt av at barna skal ha et godt og synlig språkmiljø i barnehagen. Vi mener at et godt språkmiljø starter med at vi voksne er språkmodeller og støttende stillaser for barnas språklæring. Dette gjør vi ved å bruke språket i samspill med barna gjennom alt vi gjør, hele dagen. Vi skal språksette hva vi gjør, hva vi ser og opplever i barnehagen.

Sammen med barna tuller og tøyser vi med ord, regler og rim, vi er nysgjerrige på forskjellige språk og dialekter, og vi inviterer til samtaler om opplevelser, tanker og følelser. For vi vet at gode samtaler viser seg å være fruktbare språklæringssituasjoner.

Her i barnehagen møter barna flere språk, både blant de ansatte og blant de andre barna. Vi syntes det er viktig å synligjøre det språklige mangfoldet vi har her i Rødbøl barnehage, og det gjør vi gjennom å lære sanger på flere språk, lære enkeltord på språkene vi har representert her, vi markerer morsmålsdagen og FN dagen.

Barna kan ha store utbytter av å være i et flerspråklig miljø, det bidrar til språklig bevissthet og gir barna anledning til å reflektere rundt språk og språklige variasjoner sammen med personalet. Dette kan være med på å styrke barns identitet, vi kan oppdage barnas språklige ressurser og det gjør barna nysgjerrig på språk.

Slik jobber vi med flerspråklighet i Rødbøl barnehage:

 • Vi viser en åpen og nysgjerrig holdning til ulike språk, og gir anerkjennelse i det å beherske flere språk.
 • Vi skaper interesse og nysgjerrighet for språk.
 • Vi har høy bevissthet om verdien av språklig mangfold i barnehagen. Både barnas og de ansattes morsmål løftes fram og tas i bruk.
 • Vi støtter foreldre i å benytte morsmålet sitt med barna. Det er viktig at foreldre og personale har en dialog om hvorfor barnehagen legger vekt på barnas morsmål, og hvordan både morsmål og det norske språk kan styrkes.
Til toppen