Prosjekter i barnehage

Innhold

Våre barnehager er med i flere spennende prosjekter

Larvik som realfagskommune

Larvik ble plukket ut til å være realfagskommune i mai 2015. Vi er eneste kommune i Vestfold og kanskje falt valget på oss fordi vi har vist vilje til å satse både på Newtonrommet, Matteparken og i den forbindelse et samarbeid med privat næringsliv.

En prosjektgruppe bestående av barnehage og skole er godt i gang med arbeidet. Prosjektperioden er ut 2019 og etter det skal arbeidet spres videre til andre barnehager og skoler.

Barnehager som er med i prosjektet er
Byskogen, Fagerli, Bisjord FUS, Gapatrosten, Kvelde, Solstad, Rødbøl, Tun og Helgeroa barnehage.

Prosjektleder

Solveig Steinnes
Telefon: 99 00 48 79
E-post: solveig.steinnes@larvik.kommune.no

VIS - Vennskap, inkludering og sosial kompetanse.

VIS-prosjektet ble startet opp i Larvik kommune høsten 2015. Det er et felles prosjekt for barnehage og skole.

Mål for prosjektet for barnehage og skole:

 1. Barnehager og skoler inkluderer alle, vektlegger vennskap og utvikler sosial kompetanse og gode relasjoner.
 2. I løpet av prosjektperioden skal det utvikles verktøy og tiltak som kan implementeres i barnehagens og skolens videre arbeid for å forebygge mobbing.

I Larvik skal alle barnehager og skoler inkludere alle barn, vektlegge vennskap, sosial kompetanse og gode relasjoner. Dette er forankret i kommunens overordnede dokumenter. I kommuneplanens samfunnsdel under målet "Et likeverdig liv for alle" er det nedfelt at: "Barnehagene og skolene i Larvik har et godt læringsmiljø som vektlegger relasjoner, sosial kompetanse og gode læringsresultat."

Barnehager i Poesihovedstaden

På initiativ fra Vestfold fylkeskommune har Larvik kommune bestemt seg for å bli Poesihovedstad. Bakgrunnen er at Vestfold har en rekke diktere, både tidligere og nålevende. I Larvik har vi arven etter Hermann Wildenvey og Gunnar Reiss-Andersen for å nevne noen, og i byen finnes flere spor etter disse, blant annet med statuer og byster, men ikke minst med dikterhjemmet Hergisheim.

Larvik er også så heldige å ha en Poesipark, med nærmere 70 installasjoner spredt utover i byen. En poesihovedstad må formidle poesi til alle byens målgrupper, og det er svært naturlig å begynne med barnehagene. Det jobbes mye med rim og regler i de ulike avdelingene, og det å få fornyet kunnskap om poesi, og ikke minst hvordan man kan finne nye måter å bruke det på i barnehagen, er veldig spennende.

Barnehager som er med i prosjektet:

Fagerli, Guriskogen, Jegersborg, Skattekista, Trollsteinen og Valby barnehage. 

Svømming i barnehagen

Larvik kommune ønsker å gi alle 5- og 6-åringer i kommunale barnehager tilbud om vanntilvenning/svømmeopplæring slik at de kan bli trygge i vann og lære seg nødvendige flyte- og svømmeteknikker.

Svømming er også en fin aktivitet for å utvikle barns motorikk og koordinasjon, og i et beredskapsperspektiv vet man at svømmeferdigheter forebygger og hindrer tragiske drukningsulykker.

Det er inngått et samarbeid med Larvik svømmeklubb og deres instruktører, og hvert enkelt barn vil få tilbud om 5 ganger i svømmehall á 2 timer (inkludert transport til og fra hallen), fortrinnsvis i uke 40 i 2018 og uke 8 i 2019.

Barnehager som er med i prosjektet:

Alle kommunale barnehager.

Digital praksis i barnehagene

Høsten 2018 er det ansatt en Digital rådgiver på Fellesfunksjon barnehage i en ett års prosjektstilling.

Vi ønsker at barnehagene skal følge med i tiden og være med i den digitale utviklingen.
Den Digitale rådgiveren skal hjelpe barnehagene med verktøyene de allerede har og være behjelpelig med mulige fremtidige løsninger. Arrangere kurs med interne- og eksterne kursholdere og være tilgjengelig i ettertid for å opprettholde bruken ute i barnehagene.

Digital rådgiver for virksomhet barnehage er Solveig Steinnes.

Økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn

Bakgrunn for prosjektet

Regjeringen har gitt 22 utvalgte kommuner med mange minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage, mulighet til å søke om midler til rekruttering til barnehage.

Antall og andel minoritetsspråklige barn i Larvik kommune som ikke går i barnehage: 126 barn / 30%. Larvik kommune er blant kommunene med høyest andel minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage.

Mål

 • Øke andel barn med minoritetsspråklig bakgrunn i Larviksbarnehagene.
 • Komme i kontakt med familier med minoritetsspråklig bakgrunn med barn som ikke har plass i barnehage.

Innhold

Gi god informasjon til foreldre om barnehage med fokus på:

 • mulighet for glede, lek og vennskap med andre barn
 • mulighet for læring og erfaringer
 • mulighet for å lære norsk
 • å se barnehage i sammenheng med skoleløpet
 • trygghet for at barnet får god omsorg
 • samarbeidet mellom barnehage og hjem
 • barnehagens personale, blant annet flerspråklig ansatte
 • personalets taushetsplikt

Prosjektleder, Gro Svolsbru

Prosjektmedarbeider, Elin Ulstrup

Informasjonsfolder

Informasjonsfolderen, Barnet mitt i barnehage, kan lastes ned på disse språkene:

Til toppen