Rutiner

Innhold

Årsrapport - spesialpedagogisk hjelp

Årsrapport pr barn skal sendes innen 15. juni.
Rapporten avleveres til barnemappe med Lene Vadem som saksbehandler.

Samordnet opptak

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres. Kommunen har ansvaret for at barn med rett til plass og barn med rett til prioritet ved opptak får plass i barnehage.

Redusert betaling

Private barnehager

Larvik kommune kompenserer det private barnehager i kommunen har gitt i redusert foreldrebetaling. Det gjelder søskenmoderasjon, gratis kjernetid, graderte satser eller andre kommunalt vedtatte årsaker til redusert foreldrebetaling. 
Bakgrunn for kompensasjon til private barnehager gjøres på grunnlag av fakturalister i fagsystemet (Visma), og gjøres til barnehagene en gang per kvartal (mars, juni, september og desember).

Kommunale barnehager

Kommunale barnehager får budsjett basert på full inntekt fra foreldre, og kompenseres dermed for redusert foreldrebetaling.

Barn bosatt i andre kommuner

Private barnehager

For barn i private barnehager i Larvik, som er bosatt i andre kommuner, sender Larvik kommune refusjonskrav til bostedskommunen, jf. Forskrift om tilskudd til private barnehager.

Detaljer om barnets kommune oppdateres i fagsystemet (Visma). Dette påvirker ikke de private barnehagene direkte.

Kommunale barnehager

Kommunale barnehager har ikke barn bosatt i andre kommuner i sin opptakskrets, jf. vedtekter for kommunale barnehager.

Dersom barnehagen ønsker å ta opp et barn som er bosatt i en annen kommune, må refusjonsgaranti fra bostedskommunen mottas før barnet tas opp.

Overganger

Alle barn har rett og plikt til skolegang, og skal starte på 1. trinn det kalenderåret de fyller 6 år. 
I særlige tilfeller kan det søkes om utsatt eller fremskutt skolestart. En søknad om utsatt eller fremskutt skolestart innebærer at PPT foretar en utredning og utarbeider en sakkyndig vurdering.

Tilskudd til private barnehager

Larvik kommune betaler tilskudd til private barnehager, jf. Barnehageloven §14, detaljer er regulert i Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Tilskuddet til ordinære barnehager og åpen barnehage er basert på gjennomsnittlige kostnader i kommunale barnehager 2 år tidligere. Tilskudd til familiebarnehager er basert på nasjonale satser.

  • Det gis tilskudd per heltidsplass per 15.12. året før tilskuddsåret.
  • Små barn vektes 1,8 ganger mer enn store barn (over 3 år).
  • Tilskuddet fordeles på fire utbetalinger, og utbetales innen 8.1., 8.4., 8.7., 8.10.

Vedtak

Vedtak om tilskuddssats gjøres innen 31.10 året før tilskuddsåret.

Vedtak om faktisk tilskudd per barnehage gjøres normalt innen 1.2 i tilskuddsåret.

Rapportering av store aktivitetsendringer

I henhold til Forskrift om tilskudd til private barnehager, skal private barnehager rapportere om «store aktivitetsendringer». Dersom det foreligger «store aktivitetsendringer», skal kommunen fatte nytt vedtak om tilskudd.

Rapporteringen gjelder både ved økning og reduksjon i antall barn.

Kommunen kan ikke konkretisere faste krav som definerer «store aktivitetsendringer», det skal være en konkret vurdering på bakgrunn av den enkelte endringen.

Larvik kommune minner om at alle endringer i opphold kontinuerlig skal registreres i opptakssystemet (pt. Visma).

Larvik kommune minner videre om plikten for de private barnehagene til å rapportere store aktivitetsendringer. Kommunen skal i disse tilfellene beregne tilskuddet på nytt. Nytt vedtak gjelder fra rapporteringstidspunkt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Melding om store aktivitetsendringer rettes til Larvik kommune, Barnehage. Meldingen må inneholde antall barn fordelt på fødselsår og oppholdstid, i samsvar med tabell fra Årsmelding 15.12.

Barnehagen bør beskrive barnehagens situasjon og endringer som er gjort i bemanningen i forhold til endringene i antall barn.

Skjema finner du her: 

Larvik kommune kan gjennomføre tilsyn, stikkprøver eller hendelsesbasert kontroll av om gjeldende regelverk følges.

Lovbrudd eller merknad om uforsvarlige forhold, som ikke blir rettet etter veiledning/frist for retting fører til et enkeltvedtak med pålegg om retting etter Forvaltningslovens § 2b, sml. Barnehageloven §16, 2. ledd.

Livredning i barnehage

  • Sikre at ved turer til sjø / strand, må minst en voksen som er med ha et utendørs livredningskurs.
  • Sikre at personer med livredningskurs oppdaterer kurset årlig.
  • Unngå alvorlige ulykker i, ved eller på vann når barn er på tur med barnehagen, eller driver vanntilvenning i barnehagens regi.

Rutiner

Kontaktperson

Mona Bjørnstad Aalvik
Avdelingsleder, barnehagemyndigheten
Telefon: 46525152
mona.bjornstad.aalvik@larvik.kommune.no

Til toppen