Kompetanseutvikling i barnehagene

Innhold

Larvik kommunes kompetanseplan bygger på den nasjonale strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage.» Strategien er et viktig virkemiddel for å støtte implementering av ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Larvik kommunes lokale nettverk består av representanter fra kommunale og private barnehager og barnehagemyndigheten. Det lokale nettverket er ansvarlig for å utarbeide lokal kompetanseplan i tråd med de føringene som er gitt, og det behovet som fremkommer gjennom kartlegging og analyse av sektoren lokalt. Planen utarbeides i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge som er faglig bidragsyter, og statsforvalteren som tildeler midler til kompetanseheving og er en del av regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling.

Hva er regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling?

Regional ordning er et statlig tiltak for alle barnehager. Ordningen skal bidra til å sikre at alle barn får likeverdige barnehagetilbud med høy kvalitet. Regional ordning skal bidra til å utjevne forskjeller mellom barnehager med jevn høy kvalitet på innhold og arbeid og barnehager som har utfordringer knyttet til kompetanse- og kvalitetsutvikling.

Kompetanseutvikling er et av de viktigste virkemidlene staten har for å støtte opp under arbeidet med kompetanse- og kvalitetsutvikling i norske barnehager. Tiltak i regional ordning skal støtte barnehageeiers ansvar for kompetanse- og kvalitetsutvikling. Utvikling av kvalitet i barnehagen er avhengig av at de ansatte får mulighet til å heve sin kompetanse, både individuelt og i et faglig fellesskap.

Regional ordning skal styrke og stimulere til langsiktig samarbeid med og synergieffekter mellom barnehager, barnehageeiere og utdanningsinstitusjoner som tilbyr barnehagelærerutdanning. Regional ordning er derfor et viktig tiltak for utvikling av barnehagelærerutdanninger og videreutdanninger for ansatte i barnehagen. 
 

Roller og ansvar i kompetanseutviklingen

Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en kontinuerlig utvikling av personalets kompetanse. 

Barnehageeier / barnehagens ledelse

 • skal sørge for at personalet har riktig og nødvendig kompetanse
 • står fritt til å delta i regional ordning og nettverk med andre barnehager/kommuner 
 • kartlegger kompetansebehovet i egen virksomheten og lager kompetanseplan
 • utvikler lokale tiltak i egen virksomhet
 • sikrer samarbeid med relevante kompetansemiljøer og barnehagemyndigheten
 • prioriterer søknader om videreutdanning via Utdanningsdirektoratet

Barnehagemyndigheten

 • leder arbeidet med lokalt nettverk og regionalt ordning
 • utvikler kompetanseplaner for alle ansattgrupper i samarbeid med lokalt nettverk og andre aktører
 • oppfordre barnehager til å melde behov for kompetanseutvikling i regi av regional ordning
 • veileder barnehager i arbeidet med kartlegging av kompetansebehov
 • prioriterer og tildeler lokale kompetansemidler for å ivareta kompetansebehov
Til toppen