Barnehagemyndighet

Innhold

Hva er barnehagemyndighet?

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) ligger til grunn for barnehagemyndighetens utøvelse av myndighet. Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket. Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon; veiledning, tilsyn og godkjenning. Barnehageloven gjelder for alle barnehageeiere, både kommunale og private.

Barnehagemyndigheten har som oppgave å fatte vedtak om godkjenning av barnehager, behandle søknader om dispensasjoner, finansiere private barnehager samt andre myndighetsoppgaver som følger av barnehageloven med forskrifter. 

Barnehagemyndigheten kan gi pålegg om å rette opp ulovlige eller uforsvarlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Bestemmelsen om å gi pålegg om å rette opp uforsvarlige forhold skal fungere som en sikkerhet for barns trivsel, lek, læring og utvikling i barnehagene.

Å påse regelverksetterlevelse innebærer både en aktivitet for å vurdere risiko for brudd på barnehageloven med forskrifter, og en plikt til å bruke virkemidlene slik at barnehageeiers praksis er i samsvar med regelverket.

For å ivareta rettsikkerheten til alle barnehageeiere i Larvik kommune og sikre legitimiteten av arbeidet, er kommunens eierrolle i barnehagesektoren adskilt fra myndighetsrollen. Barnehagemyndigheten er private barnehagers kontakt inn mot kommunens administrasjon.

Anne E. Hatlo

Barnehagemyndighet
anne.hatlo@larvik.kommune.no
Telefon  98231755

Les mer om kommunens rolle som barnehagemyndighet.

Tilsyn av barnehager

Som lokal barnehagemyndighet har kommunen blant annet ansvar for godkjenning, tilsyn og veiledning av barnehager for å påse at barnehagene følger regelverket. Ansvaret gjelder for både kommunale og private barnehager. Dette innebærer at kommunen også fører tilsyn med barnehager som den selv driver. For å ivareta rettsikkerheten til alle barnehageeiere i Larvik kommune og sikre legitimiteten av tilsyns – og veiledningsarbeidet, er kommunens eierrolle i barnehagesektoren adskilt fra myndighetsrollen. Tilsyn kan føres gjennom skriftlig dokumentasjon fra barnehagene og gjennom tilsynsbesøk. Det er ikke lovpålagt hvor ofte og hvordan tilsyn skal gjennomføres.

Barnehagemyndighetens ansvar begrenser seg til å føre tilsyn etter Lov om barnehager med forskrifter. Dersom det oppdages brudd på andre lover og forskrifter skal dette meldes til gjeldende instans. Barnehageloven skiller mellom barnehageeiers ansvar og oppgaver, og kommunens ansvar og oppgaver som barnehagemyndighet. Eier har et selvstendig ansvar for at barnehageloven med forskrifter blir oppfylt, mens det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.

Å påse regelverksetterlevelse innebærer både en aktivitet for å vurdere risiko for brudd på barnehageloven med forskrifter, og en plikt til å bruke virkemidlene slik at barnehageeiers praksis er i samsvar med regelverket.

Godkjenning av barnehager

Det er kommunen som sitter med hovedansvaret for at det etableres barnehager som oppfyller kravene i regelverket og som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud.

Barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i gang. Godkjenningsordningen skal sikre at det etableres gode barnehager. Kommunen skal allerede i etableringsfasen se til at barnehagelovens krav vil bli fulgt og at det legges opp til en forsvarlig virksomhet, jf.barnehageloven §14, Godkjenning.

Når en allerede godkjent barnehage foretar endringer av et visst omfang, må barnehageeier melde det til kommunen som barnehagemyndighet, jf.barnehageloven §6, Virksomhetens plikt til å søke godkjenning. «Allerede godkjente barnehager som gjør endringer av et visst omfang, må søke om ny godkjenning. Barnehagemyndigheten avgjør om dette er en endring som krever ny godkjenning» (Veileder godkjenning av barnehager, Utdanningsdirektoratet).

Det er pr.definisjon full barnehagedekning i Larvik, og Barnehagebruksplanen er førende for barnehagestrukturen i kommunen. Kommunen kan godkjenne nye barnehager, men er ikke forpliktet til å gi driftstilskudd.

Ved spørsmål, kontakt

Anne E. Hatlo
Barnehagemyndighet
anne.hatlo@larvik.kommune.no
Telefon  98231755

Dispensasjoner

Dispensasjon fra norm for grunnbemanningen

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Til forskjell fra pedagognormen, er det her tillatt å beregne prosentvise stillinger. Det vil si at et ekstra barn ikke utløser krav til en ny heltidsstilling. Et ekstra barn under tre år utløser behov for 0,33 årsverk og et ekstra barn over tre år 0,17 årsverk. På samme måte som for pedagognormen, er det barnehagen som helhet som skal oppfylle kravet til grunnbemanning.

Det er hjemlet dispensasjonsadgang fra bemanningsnormen i lov om barnehager § 26 tredje ledd. For å innvilge dispensasjon kreves det også her at det må foreligge særlige hensyn og at barnehagens samarbeidsutvalg skal uttale seg.

Vilkåret om at det må foreligge særlige hensyn, innebærer at dispensasjonsadgangen kun skal brukes unntaksvis. I vurderingen av om det skal gis dispensasjon, vil kommunen foreta en konkret vurdering av om barnehageeier gjør en reell innsats for å skaffe kvalifisert personale. Kommunen vil også vurdere om barnehagen har tilstrekkelig personale til å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i den perioden det gis dispensasjon for. Dette vil blant annet bero på barnas alder og oppholdstid, og bemanningens samlede kompetanse

Dispensasjon fra pedagognorm

Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år og minimum én pedagogisk leder per 7 barn når barna er under tre år. Et barn regnes som over tre år fra august det året det fyller 3 år.

Normen gjelder på barnehagenivå og beregningen skal derfor ta utgangspunkt i det totale antall barn i barnehagen og ikke på den enkelte avdeling eller gruppe. Det er antall barn som er grunnlaget og ikke antall heltidsplasser. Det vil si at to barn som hver har 50 prosent plass teller som to barn i henhold til pedagognormen selv om de ikke er til stede i barnehagen samtidig. 

Det kan gis midlertidig dispensasjon fra pedagognormen for inntil et år av gangen når særlige hensyn taler for det. Særlige hensyn skal i det konkrete tilfellet det søkes dispensasjon for, være til barns beste i den barnehagen det søkes for. Kommunen må foreta en konkret vurdering av om det foreligger slike særlige hensyn.

Utgangspunktet for kommunens vurdering er hvorvidt det i et konkret tilfelle kan anses forsvarlig å øke barnetallet pr pedagogisk leder. Hver enkelt søknad skal behandles særskilt der forhold i den aktuelle barnehagen skal vurderes. En konkret vurdering av barnegruppens sammensetting og behov, barnehagens fysiske miljø, barnehagens totalbemanning og personalets samlede kompetanse skal gjennomføres for den aktuelle barnehagen. Dette innebærer at behandling av søknader fra tilsynelatende like barnehager kan få ulikt resultat ut fra totalvurderingen av forholdene i den enkelte barnehage.

Kommunens vurderinger skal synliggjøres i et eventuelt vedtak om midlertidig dispensasjon.

Terskelen for å gi midlertidig dispensasjon skal være høy, og det skal kun gis unntaksvis.

Det bemerkes at forskrift om pedagogisk bemanning åpner for at kommunen også kan avslå en dispensasjonssøknad til tross for at vilkår etter forskriftens §§ 1 og 2 er oppfylt.

For å sikre at saken blir belyst fra flere sider, og brukernes rett til medbestemmelse ivaretas, skal uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg legges ved eiers søknad om dispensasjon. Uttalelsen skal vektlegges, men kommunen er ikke bundet av den. Et vedtak om dispensasjon kan ikke gis med tilbakevirkende kraft.

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Til forskjell fra pedagognormen, er det her tillatt å beregne prosentvise stillinger. Det vil si at et ekstra barn ikke utløser krav til en ny heltidsstilling. Et ekstra barn under tre år utløser behov for 0,33 årsverk og et ekstra barn over tre år 0,17 årsverk. På samme måte som for pedagognormen, er det barnehagen som helhet som skal oppfylle kravet til grunnbemanning.

Det er hjemlet dispensasjonsadgang fra bemanningsnormen i lov om barnehager § 26 tredje ledd. For å innvilge dispensasjon kreves det også her at det må foreligge særlige hensyn og at barnehagens samarbeidsutvalg skal uttale seg.

Vilkåret om at det må foreligge særlige hensyn, innebærer at dispensasjonsadgangen kun skal brukes unntaksvis. I vurderingen av om det skal gis dispensasjon, vil kommunen foreta en konkret vurdering av om barnehageeier gjør en reell innsats for å skaffe kvalifisert personale. Kommunen vil også vurdere om barnehagen har tilstrekkelig personale til å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i den perioden det gis dispensasjon for. Dette vil blant annet bero på barnas alder og oppholdstid, og bemanningens samlede kompetanse.

Dispensasjon fra utdanningskravet og kravet om norskferdigheter for styrer og pedagogisk leder

Utdanningskravet sikrer at personalet har kompetanse for å drive barnehagen. Etter barnehageloven § 24 andre ledd må styrer i barnehagen ha utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer, jf. § 25 første ledd.

Det stilles krav om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder, jf. § 28.

Hovedregelen om utdanningskravet er gitt for å sikre at personalet har nødvendig kompetanse for å drive barnehagen til beste for barn og foreldre.

Det kan imidlertid gis dispensasjon fra utdanningskravet og / eller kravet om norskferdigheter dersom barnehagen ikke klarer å skaffe rett utdannet personale.

Et av vilkårene for dispensasjon at det ikke har meldt seg kvalifisert søker etter at stillingen har vært offentlig utlyst. En kvalifisert søker er en søker som oppfyller utdanningskravet og kravet om norskferdigheter for stillingen som styrer eller pedagogisk leder.

Det er altså en forutsetning for å få dispensasjon fra utdanningskravet og kravet om norskferdigheter at barnehagen ikke klarer å skaffe rett utdannet personale. Reglene om dispensasjon innebærer at barnehagen ikke kan ansette en ikke-kvalifisert søker til stilling som styrer eller pedagogisk leder dersom det foreligger en eller flere søkere til stillingen som oppfyller utdanningskravet etter loven. Forskriften åpner ikke for at det kan legges vekt på en søkers personlige egnethet i denne sammenhengen.

Veiledning av barnehager

Som lokal barnehagemyndighet har kommunen blant annet ansvar for godkjenning, tilsyn og veiledning av barnehager for å påse at barnehagene følger regelverket. Ansvaret gjelder for både kommunale og private barnehager. For å ivareta rettsikkerheten til alle barnehageeiere i Larvik kommune og sikre legitimitet i veiledningsarbeidet, er kommunens eierrolle i barnehagesektoren adskilt fra myndighetsrollen.

I merknader til barnehageloven § 10, Barnehagemyndighetens ansvar, står følgende om veiledning:

  • Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.
  • Kommunen skal ved godkjenningen og gjennom aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene i kommunene drives i tråd med de kravene som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter
  • Aktiv og god veiledning er et viktig virkemiddel for å oppnå gode barnehager og effektiv etablering og drift.

For Larvik kommune betyr dette å være proaktiv. Med utgangspunkt i de opplysningene kommunen får kjennskap til skal Barnehagemyndigheten veilede barnehageeiere og barnehagene til å etterleve regelverket. Gjennom risikoanalyser – og vurderinger besluttes det hvor og når det kan være formålstjenlig å gå inn med veiledning. Veiledning har alltid som mål å sikre god regelverksetterlevelse. I de tilfellene barnehagemyndigheten har valgt å bruke veiledning som virkemiddel, og dette ikke fører til regelverksetterlevelse, er det nødvendig å bruke tilsyn som virkemiddel. Det er imidlertid ikke en forutsetning for tilsyn at barnehagemyndigheten først har prøvd veiledning.

Å påse regelverksetterlevelse innebærer både en aktivitet for å vurdere risiko for brudd på barnehageloven med forskrifter, og en plikt til å bruke virkemidlene slik at barnehageeiers praksis er i samsvar med regelverket.

Er du misfornøyd med tilbudet i barnehagen?

For at det skal være best mulig samarbeid mellom hjem og barnehage bør alle tilbakemeldinger forsøkes løst i nærmeste ledd. Det vil si at tilbakemeldinger gis først til pedagogisk leder på avdelingen. Dersom saken ikke oppleves løst kan foreldre / foresatte ta kontakt med barnehagens styrer / leder. Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre og foresatte.

Dersom det gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier.

Kommunen har tilsynsansvar for både private og kommunale barnehager. Statsforvalteren er siste klageinstans.

Kommunens rutiner for oppfølging av bekymringsmeldinger finner du her. 

Dersom du ønsker å gå videre med din klage eller bekymring, kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten i Larvik kommune. 

Anne E. Hatlo
Barnehagemyndighet
anne.hatlo@larvik.kommune.no
Telefon  98231755

Til toppen