Rådmann

Innhold

Rådmann er Jan Arvid Kristengård.

Rådmannens ansvar og oppgaver

Rådmannen er kommunes øverste administrative leder og står ansvarlig overfor kommunestyret. Rådmannens oppgaver og ansvar fremgår av kommunelovens § 23 og av kommunens delegeringsreglement.

Rådmannen skal sørge for at:

  • Saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt
  • Administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter, overordnede instrukser og at den er gjenstand for betryggende kontroll

Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle folkevalgte organer bortsett fra kontrollutvalget.

Normalt møter rådmannen i kommunestyret, formannskapet og administrasjonsutvalget, mens kommunalsjefer og ev. virksomhetsledere møter i fagkomiteene og andre utvalg og råd.

Rådmannens ledergruppe

Rådmannens ledergruppe, bestående av rådmann, assisterende rådmann og fire kommunalsjefer utgjør kommunens strategiske ledelse.

Rådmannens ledergruppe består av:

  • Ingvild Aartun, assisterende rådmann og rådmannens stedfortreder
  • Hilde Bøkestad, kommunalsjef for areal og teknikk
  • Guro Winsvold, kommunalsjef for helse og omsorg
  • Jan-Erik Norder, kommunalsjef for kultur og oppvekst
  • Per Sortedal, kommunalsjef for eiendom
Til toppen