Interregprosjekt: Kobra og Yggdrasil

Innhold

Gjennom samarbeid på tvers av grenser bidrar mennesker i hele Europa til mer kunnskap og bærekraftig økonomisk vekst.

Interreg fremmer sosial og økonomisk utjamning på tvers av regioner og landegrenser i EUs 28 medlemsland, samt Norge og andre naboland. Programmet ble etablert i 1990, med norsk deltagelse siden 1996.

KOBRA

Kompetanse basert regional analyse, hvor vi er en av 3 norske partnere), (totalt 25 partnere) fra Sverige, Danmark og Norge.

Kobra logo

Bakgrunn

Samfunnets og arbeidslivets endringstakt øker, og tilgang til riktig kompetanse er en stor og felles utfordring i både Sverige, Danmark og Norge. Livslang læring er en forutsetning for å kunne omstille seg i takt med arbeidslivets endrede kompetansebehov. I dette bildet må utdanningsmyndigheter, utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv utvikle strukturer for samarbeid og samarbeide på nye måter.Gennom samarbeid over landegrensene, skaper, samler og utveksler vi kunnskap om arbeidslivets framtidige kompetansebehov i et område som er et felles arbeidsmarked.

Hva vil vi i Larvik kommune oppnå?

Skape, samle og utveksle kunnskap om arbeidslivets framtidige kompetansebehov sett i relasjon til arbeidskraftens kompetanse.

Bidra til et bedre samspill mellom utdannelsesinstitusjonene og Larvik kommune.

Vi vil, gjennom vårt samarbeid med andre partnere, tilby våre ansatte og næringslivet behovsbaserte kurs og utdanninger, hvor vi tar i bruk web- og nettbaserte leveringer.

NAV Larvik

I KOBRA kartlegger NAV Larvik næringslivets behov for fremtidig kompetanse. Denne kunnskapen bruker NAV i sin veiledning og kvalifisering av jobbsøkere slik at næringslivet kan få sitt kompetansebehov dekket og jobbsøkeren blir attraktiv på arbeidsmarkedet.

Samarbeidet og kunnskapsdelingen mellom Norge, Sverige og Danmark legger til rette for større mobilitet i et felles arbeidsmarked.

Yggdrasil

Yggdrasil er et samarbeid mellom partnere i Danmark, Sverige og Norge. Larvik Kommune er norsk partner og prosjekteier i prosjektet, og jobber i tett samarbeid med NAV.

Primært formål er å utvikle verktøy for å synliggjøre og dokumentere uformelle kompetanser man har tilegnet seg i arbeidslivet, i fritiden, i familielivet og som man ikke har papirer på. Fokus rettes mot personer som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet eller i fare for å falle ut. Det er samtidig et mål å øke kompetansen for de som utfører realkompetansevurdering, blant annet gjennom å etablere nettverk for disse på tvers av deltagende land.

Mål er at vi etablerer en felles mal for kompetanseattesten i Norge, Sverige og Danmark.

Yggdrasil logo
Til toppen