Kunngjøringer uke 13/2019

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Sykepleiere
  • Prosjektleder, Eiendom

Bål- og bråtebrenning

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

For øvrig gjelder:

  1. Det er forbudt å brenne forbruksavfall (inkl. husholdningsavfall), rivningsavfall og produksjonsavfall i åpen flamme, eller i utendørs forbrenningsovn. Brenning av avfall med malingrester og syntetiske stoffer er særlig forurensende.
  2. Hageavfall anbefales ikke brent p.g.a. forurensning og helseplager.
  3. Brenning av gress og annet naturlig avfall langs åkerkanter, bekker osv. er uønsket p.g.a. forurensning og helseplager.

Se mer her: Bål- og bråtebrenning

Fyrverkerisalg 2019

Søknadsfrist: 30. april

I henhold til Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2, må søknad om tillatelse til salg av fyrverkeri være sendt til brannvesenet senest 30. april. Tillatelsen gjelder inneværende år.

Søk digitalt her, eller få søknadsskjema hos kommunens servicetorgLarvik brann og redning eller via post Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Se mer her: Pyroteknisk vare - fyrverkeri

Godkjente reguleringsplaner

Larvik kommunestyre godkjente i møte 20.03.2019 følgende reguleringsplaner med bestemmelser:

  • ArkivsakID 18/13778 Yttersø til Kråkelund (Faret) – Regulering for gang- og sykkelvei samt omlegging av Elvestien
  • ArkivsakID 18/757 Nevlungen Øvre, del 2, gbnr. 4091/27 m.fl. Reguleringsendring

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

Klagen sendes digitalt via plandialogen eller skriftlig med henvisning til arkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Åpne møter uke 14/2019

Politisk organisering

Arbeidsmøte onsdag 3. april kl. 18.00 - 20.00 i møterom Larvik, Romberggata 4.

publisert 28.03.2019

Til toppen