Kunngjøringer 9. februar 2018

Innhold

Les alle kunngjøringene her.

Møteplass for pårørende til psykisk helse- og rusfeltet

Møteplass har fokus på de pårørendes situasjon og er en likeverdig samtalearena mellom pårørende og fagpersoner.

Hensikten er å utvikle ny kunnskap gjennom dialog, hvert møte har sitt tema:

 • Tirsdag 13. februar 2018 Hvordan ivareta seg selv og egen helse?
 • Tirsdag 13. mars 2018 Hvordan samarbeider vi godt innenfor rammene?
 • Tirsdag 10. april 2018 Personvern og taushetsplikt
 • Sted: Romberggata 4
 • Tid: kl. 18.00 - 20.30

Møteplass arrangeres av Virksomhet psykisk helse og avhengighet, Larvik kommune.

Sissel Egenberg kontaktes for påmelding telefon: 98 23 13 04.

Offentlig ettersyn arkivsak 18/754

Detaljert reguleringsplan for Anvik hytteområde, gbnr. 4122/5 er lagt ut til offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 12.12.2017 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget utlagt til offentlig ettersyn i Plandialogen.

Dokumentene finnes også hos Servicetorget, Feyers gate 7 og på Larvik bibliotek, Nansetgata 29.

Merknader til planforslaget kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til arkivsakid til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik. 

Frist for innsendelse av merknader: 23.03.2018.

Nærmiljøtilskudd

Larvik kommune har to ordninger for tilskudd til nærmiljøtiltak:

 • Tilskudd til nærmiljøaktivitet
 • Tilskudd til nærmiljøanlegg

Søknadsfrist: 15. mars.

Ordningen med tilskudd til nærmiljøaktivitet har som mål å stimulere til åpne, tilgjengelige og allmennyttige lavterskelaktiviteter, i regi av frivillige aktører utenfor organiserte lag og foreninger.

Det kan søkes om et tilskudd på inntil 5000 kroner, til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for å kunne tilrettelegge for en konkret nærmiljøaktivitet.

I tillegg kan organisasjoner og beboersammenslutninger søke om tilskudd til nærmiljøanlegg, nærmere bestemt "mindre anlegg og innretninger i boområder og tilhørende nærområder".

Tilskudd kan innvilges med inntil 50 % av kostnadene, begrenset til 10 000 kroner per prosjekt. Tilskudd kan gis til lekeplasser, men ikke til drift av disse.

Søknad fremmes i digitalt skjema. Retningslinjer for tildeling og annen relevant informasjon.

Ordningene med nærmiljøtilskudd administreres av virksomhet Kultur, idrett og fritid.

Kontaktperson for tilskudd til nærmiljøaktivitet:

 • Silje Strømberg
 • epost: silje.stromberg@larvik.kommune.no
 • telefon: 98231947

Kontaktperson for tilskudd til nærmiljøanlegg:

 • Andreas Skogstad
 • epost: andreas.skogstad@larvik.kommune.no

Tilskudd til lag og foreninger 2018

Lokale idrett- og friluftslivsforeninger, og frivillige organisasjoner med virksomhet innen kunst- og kulturfeltet, kan nå søke om kommunalt tilskudd for 2018.

Søknadsfrist: 15. mars.

Søknad fremmes på elektronisk søknadsskjema. Retningslinjer for tildeling og annen relevant informasjon.

Spørsmål angående tilskudd til idrett- og friluftslivsforeninger, rettes til avdeling Idrett og friluftsliv:

 • Andreas Skogstad
 • epost: andreas.skogstad@larvik.kommune.no

Spørsmål om tilskudd til foreninger innen kunst- og kulturfeltet, rettes til Kulturavdelingen:

 • Silje Strømberg
 • epost: silje.stromberg@larvik.kommune.no
 • telefon: 98231947

Informasjonsmøte 26. februar 2018

Lag og foreninger inviteres til informasjonsmøte om tilskudd mandag 26. februar 2018 kl. 18.00 på Sliperiet. Program vil bli annonsert i uke 7.

Til toppen