Borgerlig vigsel

Innhold

Kommunen har vigselsmyndighet. Her kan du bestille tid til seremoni.

Disse retningslinjene gjelder for gjennomføring av borgerlig vigsel:

Vigsler gjennomføres

  • onsdag
  • torsdag
  • fredag

Gjester under seremonien

Det er plass til inntil 15 personer i vigselsrommet inkludert vigsler. Åtte av disse er sitteplasser.

Vitner

Brudeparet må selv stille med to vitner.

Gjennomføring

Det bes om at dere ikke møter inne i bygningen før oppsatt tidspunkt.​

Lokasjon

Vigsler utføres i 3. etasje, i Romberggata 4, 3256 Larvik.

Prøvingsattest fra folkeregisteret

Skatteetaten v/ Folkeregisteret må sjekke om dere fyller vilkårene for å inngå ekteskap. På Skatteetatens nettside finner dere de erklæringer som må fylles ut. Folkeregisteret utsteder en prøvingsattest dersom vilkårene for å inngå ekteskap er tilstede. Attesten er gyldig i 4 måneder, og må være gyldig på vigselstidspunktet.

Dere kan søke om prøvingsattest digitalt eller på papir. Digital søknad sendes ved å logge dere inn via skatteetaten.no. Dere kan invitere forlover eller vitne til å gjøre det samme, og vil på kort tid få behandlet ekteskapsprøvingen. Skatteetaten anbefaler å benytte den digitale løsningen. Dersom dere søker på papir skal søknad sendes Skatt Sør, Postboks 2412, 3104 Tønsberg dersom dere er hjemmehørende i Larvik og omegn.

Her finner dere nærmere informasjon om hvordan dere går frem for å få prøvingsattest fra Skatteetaten:

Alle spørsmål knyttet til prøving av ekteskapsvilkår må rettes Skatteetaten.

Frist

Kommunen må få tilsendt prøvingsattesten senest 14 dager før vigselen.

Prøvingsattest digitalt

Dersom dere søker om prøvingsattest digitalt mottar dere en elektronisk godkjent prøvingsattest i Altinn.

Da kan dere laste ned dokumentet og legge den inn som vedlegg til e-post. E-post sendes til kommunens postmottak: postmottak@larvik.kommune.no

Alternativt kan dere sende kommunen en papirutskrift av attesten per post

Larvik kommune
v/ vigsler
Postboks 2020, 3255 Larvik

eller levere utskriften i skranken i Feyers gate 7.

Prøvingsattest på papir

Dersom dere søker om prøvingsattest på papir vil dere motta en stemplet og signert prøvingsattest per post. Dere må ettersende prøvingsattesten i original til kommunen

Larvik kommune
v/ vigsler
Postboks 2020, 3255 Larvik

eller levere dokumentet i skranken i Feyers gate 7.

Alternativt kan dere be Skatteetaten sende attesten direkte til kommunen.

Tidspunkt og sted for vigselen

Når kommunen har mottatt gyldig prøvingsattest vil dere få en bekreftelse for seremonien.

For at det skal være mulig å planlegge et bryllup vil dere kunne reservere tid, inntil 1 år før vigselstidspunktet. Sett gjerne opp to alternative tidspunkt.

Hvis dere ønsker å reservere tid, vil dere få et brev der tidspunkt fremkommer. Dette er ingen bekreftelse på at seremonien vil bli gjennomført, den kommer først etter at kommunen har mottatt prøvingsattesten.

Send derfor prøvingsattesten til kommunen så fort dere mottar den, eller be om å få den sendt direkte til kommunen.

Prøvingsattesten må være kommunen i hende senest 14 dager før vigselen for at vi kan få gjort nødvendige forberedelser og at det ikke oppstår forsinkelser på selve vigselsdagen.

Vigsler vil skje på ordinære virkedager, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 09.30, og siste vigsel starter kl. 14.00. Vigsler utføres kun i kommunens tilrettelagte lokaler, Romberggata 4, 3. etasje.

Parkering

Det er reservert parkeringsplass til brudeparet ved innkjøringen på plassen, se skilt.
Andre henvises til å benytte parkeringsplasser reservert til besøkende.

Hvem vigsler?

Ordfører og varaordfører vil foreta vigsler, i tillegg har kommunestyret oppnevnt andre til å foreta vigsler.

Dere kan angi om dere ønsker å bli vigslet av ordfører/varaordfører eller av noen som er politisk nøytrale. Ønsket vil bli etterkommet så langt det er mulig.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte omlag 10 minutter før avtalt tid for vigselen. Det skal være to vitner tilstede ved seremonien, vanligvis forloverne, men det kan være to andre myndige personer.

Før vigselen kan skje må brudefolkene fremvise godkjent legitimasjon, slik som:

  • Norsk pass
  • Norsk bankkort med legitimasjonsdel (med bilde)
  • Norsk førerkort (utstedt fra og med 01.01.1998)
  • Europeisk identitetskort - nasjonalt ID-kort utstedt av et EU-land
  • Utenlandsk pass

Er dere i tvil med hensyn til legitimasjon, ta kontakt i god tid før vigselen.

Vigselen kan ikke skje uten at kontroll av identitet er foretatt.

Vigselen varer i om lag 10 minutter.

Vigselen vil foregå på norsk, alternativt engelsk hvis det er avtalt på forhånd. Dere må selv sørge for å bestille og betale for kvalifisert tolk, dersom det er behov eller ønske om annet språk. Dette gjelder også dersom det er behov for døvetolk.

Hvis dere selv ønsker å arrangere et kunstnerisk innslag i forbindelse med seremonien, må det avtales på forhånd, og være innenfor avsatt tid som er inntil 20 minutter.

Dere vil bli vist inn i vigselslokalet. Selve vigselen foregår ved at vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlige vigsler. Deretter vil dere bli spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Etter at det er bekreftet, vil dere bli erklært som ektefolk.

Hvis dere ønsker å sette på dere ringer kan det gjøres på dette tidspunkt.

Husk å gi beskjed til vigsler om dette før seremonien starter. Dere undertegner deretter på dokumentet sammen med vitner og vigsler. Dere får med dere en midlertidig vigselsattest, den endelige vigselsattesten vil bli ettersendt fra Folkeregisteret.

Betaling

Tilbudet er gratis. 

Slik bestiller du

Henvendelser gjøres til Servicetorget, hvor skjemaet også kan fås på papir:

Larvik kommune, Servicetorget, Feyers gate 7, 3255 Larvik, eller på telefon 33 17 10 10.

Prøvingsattest og andre skriftlige henvendelser sendes:

Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Bestilling av borgerlig vigsel
Til toppen