Økt kapasitet og kompetanse for by- og lokalsamfunnsutvikling

For å styrke vårt arbeid vil Kommunalsjef Hilde Bøkestad fra i dag lede vårt program for By- og lokalsamfunn. Assisterende kommunedirektør Ingvild Aartun konstitueres som leder for Verdiskaping og stedsutvikling, i tillegg til sitt oppdrag som ass. kommunedirektør, inntil videre.

Kommunalsjef Hilde Bøkestad går fra og med 22.3.21 inn i rollen som programleder for By- og lokalsamfunn. Ingvild Aartun konstitueres som leder for Verdiskaping og stedsutvikling, i tillegg til sitt oppdrag som ass. kommunedirektør, inntil videre.

Kommunedirektøren vurderer fortløpende behov for tilpasninger i organisasjonen, for å påse at valgt organisering, arbeidsform og lokalisering på best mulig vis gjenspeiler og bygger opp under kommunestyrets prioriteringer og vedtak.

Ledergruppa har siden september drøftet behov for tilpasninger grunnet ressurssituasjonen mht Covid, økonomisk situasjon og for å følge opp prioriterte satsinger i Strategidokumentet. 

For å sikre nødvendig kapasitet både til håndtering av Covid og behov for større leveranser og kompetanse for fremtidig byutvikling, verdiskaping og strategisk utviklingsarbeid gjøres følgende midlertidige organisasjonstilpasninger:

  • Program for By- og lokalsamfunn etableres som en del av Handlingsrom 2025: Legges til Verdiskaping og stedsutvikling. 
  • Omdisponere lederressurs til fagutvikling.
  • I sak “Verbalvedtak Planavdelingen” vil behov for ytterligere styrking av ressurssituasjonen beskrives.

Det vises til:

  • Oppdragsbrev gitt kommuneorganisasjonen 19.3.21; Covid - Opptrapping av beredskap for å møte 3. smittebølge, med tilhørende omstrukturering i beredskapsledelsen, punkt 4; Forsterket fokus på Næringsliv
  • Korona og konsekvenser for arbeidsmiljø, muntlig orientering til Administrasjonsutvalget 17.3.21
  • Melding: Løypemelding til kommunestyret om arbeidet med oppfølging av verbalforslag “Planavdelingen”, Formannskapet 17. og 18.3.21
  • Vedtak: Kommuneplanens samfunnsdel og Bypakke Larvik, planforslag Kommunedelplan Larvik by, samt tilhørende Byutviklingsprogram
Til toppen