Tilskudd til lokale aktivitetstiltak

Tilskuddsordningen skal stimulere til økt deltakelse og aktivitet lokalt i Larvik, og inngår i kommunens satsing på frivillig sektor.

Ordningen er forbeholdt frivillige aktører utenfor det organiserte lag- og foreningsarbeidet.

Tilskuddsmidlene skal bidra til å realisere utadrettede aktivitetstiltak innen kultur, idrett/friluftsliv og fritidsfeltet, som er til fordel for lokalsamfunnet. Aktiviteter som fremmer folkehelse og inkludering, gis prioritet ved tildelingen. Det samme gjelder tiltak rettet mot barn og unge, og grupper med særskilte behov for tilrettelegging.

Søknadsfrist

Tilskuddsfordeling skjer to ganger per år, med søknadsfrister 1. februar og 1. september.

Søknad fremmes i dette elektroniske søknadsskjemaet.

Retningslinjer - Tilskudd til lokale aktivitetstiltak

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd på inntil kr. 5000,-, til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for å kunne legge til rette for aktivitetstiltaket.

Det forutsettes at aktiviteten foregår i Larvik.

Tilskuddet kan ikke benyttes til lønn/honorar til arrangør/søker. Tilskuddet kan ikke benyttes til å dekke medlemskontingent.

Priotiterte formål

  • Barn og unge
  • Grupper med særskilte behov for tilrettelegging
  • Folkehelse, med mål om fysisk aktivitet for alle
  • Inkludering/integrering
  • Utjevning av sosial ulikhet (lavterskel-/gratistilbud)
  • Sosiale møteplasser
  • Bredde og mangfold i aktivitetstilbudet

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner eller grupper med bostedsadresse i Larvik, kan søke om tilskudd innenfor denne ordningen, til realisering av utadrettede aktiviteter og tiltak som de på frivillig basis legger til rette for i Larvik kommune.

Tilskuddsordningen er forbeholdt frivillige aktører utenfor det organiserte frivillige lag- og foreningsarbeidet.

Med «frivillighet» i denne sammenheng menes arbeid/virksomhet som har et ikke-kommersielt formål, og som utføres på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis (jf. Kulturdepartementets Frivillighetserklæring). Videre må dette ulønnede arbeidet være til fordel for lokalsamfunnet, ved at aktiviteten utføres direkte overfor andre enn ens nære slektninger og personer tilhørende egen husholdning.

Hvem kan ikke søke?

Grupper som omfattes av tilskuddsordningene for lag og foreninger, kan ikke søke om midler innenfor denne ordningen. Det kan heller ikke interesseorganisasjoner eller veldedighetsorganisasjoner.

Rent kommersielle aktører kan ikke søke.

Kommunale/offentlige instanser kan ikke søke.

Rapportering og utbetaling av tildelt tilskudd

Tilskuddet blir utbetalt i etterkant av gjennomført aktivitet/tiltak, basert på innsendt dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført (for eksempel i form av en rapport eller kvittering for innkjøpt utstyr). Dersom deler av prosjektet ikke blir gjennomført som forutsatt i søknaden og tilsagnet, vil tilskuddet bli avkortet forholdsmessig og skjønnsmessig etter grad av gjennomføring. Frist for rapportering er 1. november.

Politisk forankring

Tilskuddsordningen er vedtatt av Larvik kommunestyre 15.06.2016, sak 162/16, og retningslinjene for tilskuddsfordeling er vedtatt i kommunestyret 14.12.2016, sak 262/16.

Spørsmål om ordningen kan rettes til Kultur, idrett og fritid v/ Camilla Svendsen eller Silje Strømberg.

Se også Tilskuddsportalen.