Serveringsbevilling

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du søke kommunen om serveringsbevilling.

Serveringsbevilling gis til selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet. I søknaden om bevilling gis opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som er daglig leder for virksomheten. Det stilles krav til uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, og lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. (serveringsloven § 6)

Daglig leder for serveringsvirksomheten må være over 18 år og ha bestått etablererprøven.  

En serveringsbevilling faller bort ved overdragelse av serveringsstedet - eller en dominerende del. Driften av serveringsstedet kan likevel fortsette på den tidligere eiers bevilling inntil søknaden om ny serveringsbevilling er avgjort av kommunen, dersom det er søkt innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse. 

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling fremmes på elektronisk søknadsskjema, se nedenfor.

Følgende dokumentasjon må følge søknaden:

  • Firmaattest.
  • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis det søkes om bevilling etter eierskifte.
  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve. 
  • Tegning av serveringslokalet inne og ute.
  • Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved framleie må også tillatelse til framleie og framleiekontrakt sendes inn.
  • Grunneiers tillatelse til uteservering.

Søknad om serveringsbevilling behandles innen 60 dager. Behandlingstiden løper fra den dato en fullstendig søknad er mottatt av kommunen. Søknaden blir sendt på høring til politiet, skatteoppkreveren og skatteetaten og andre relaterte høringsinstanser. I Larvik kommune har rådmannen delegert myndighet til å fatte vedtak om serveringsbevilling.

Åpningstider for serveringssteder i Larvik kommune

I henhold til forskrift om åpnings- og lukketider for serveringssteder i Larvik kommune, kan innendørs serveringssteder holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 02.30. Uteserveringssteder skal lukke kl. 01.00. Serveringssteder uten alkoholservering kan søke om inntil en times utvidet åpningstid. Tidsangivelsene i nevnte forskrift angir en ytre ramme, som hver enkelt bevilling fastsettes innenfor.