Skjenkebevilling

Skal du starte opp et serveringssted og ønsker å skjenke alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol, må du søke kommunen om skjenkebevilling, i tillegg til serveringsbevilling.

I søknaden om bevilling gis opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen. Det stilles krav til uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Bevilling gis til selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. Styrer og stedforttreder må enten være ansatt ved skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Ved endring av styrer og stedfortreder underveis i bevillingsperioden må søknad om godkjenning av ny styrer/stedfortreder sendes kommunen. 

En skjenkebevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, under forutsetning av at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette, og at det søkes om ny bevilling senest 30 dager etter overdragelse.

Søknad om skjenkebevilling

Søknad fremme på elektronisk søknadsskjema. Det kan søkes om skjenkebevilling og serveringsbevilling i ett og samme skjema, se nedenfor. Hvis du har serveringsbevilling fra før, kan skjemaet som kun gjelder skjenkebevilling benyttes.

Følgende dokumentasjon må følge søknaden om skjenke- og serveringsbevilling:

  • Firmaattest.
  • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis det søkes om bevilling etter eierskifte.
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve. 
  • Tegning av serveringslokalet inne og ute.
  • Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved framleie må også tillatelse til framleie og framleiekontrakt sendes inn.
  • Grunneiers tillatelse til uteservering.

Søknader om skjenkebevilling behandles politisk. Det tar ca. tre måneder fra en fullstendig søknad er mottatt, til saken er ferdig behandlet av Kontrollutvalget for alkoholomsetning. Søknaden blir sendt på høring til politiet, sosialetaten, skatteoppkreveren og skatteetaten. 

Skjenketider i Larvik kommune

I henhold til lokal forskrift vedtatt av Larvik kommunestyre 23.05.12, sak 080/12, kan skjenking av alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol skje i tidsrommet fra kl. 08.00 til kl. 02.00 alle dager. Skjenking av alkoholholdig drikk med mer enn 22 volumprosent alkohol kan skje i tidsrommet fra kl. 13.00 til kl. 02.00. All skjenking av alkohol utendørs skal opphøre kl. 00.30.

Overtredelse av alkoholloven

Overtredelser av alkoholloven kan medføre prikktildeling etter alkoholforskriften kapittel 10. Straffeansvar kan også ilegges i henhold til alkoholloven kapittel 10.

Utvidelse av alminnelig skjenkebevilling for en enkeltanledning

Det kan gis utvidet skjenkebevilling for en enkeltanledning, til alle typer arrangementer ved et serveringssted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling. Alminnelig bevilling for en enkeltanledning kan utvides til å gjelde

  • et tilleggslokale eller utendørs, i umiddelbar nærhet til serveringsstedet
  • drikke med høyere alkoholprosent enn stedet i utgangspunktet har bevilling for
  • utvidet åpnings- eller skjenketid


Søknad om utvidelse av alminnelig bevilling fremmes på et eget elektronisk søknadsskjema, se nedenfor. Søknad må være sendt kommunen innen 2 uker før arrangementsdato.