Idrettsprisen

Retningslinjer for Larvik kommunes Idrettspris.

Revidert forslag pr. 14. april 2013.

1. Larvik kommune utdeler idrettsprisen som honnør til mottakeren for verdifull innsats for idrettslivet i kommunen.

2. Idrettsprisen kan deles ut til personer eller organisasjoner som har eller har hatt nær tilknytning til idretten i Larvik. Prisen skal normalt tilfalle en mottaker, men den kan deles dersom forholdene tilsier det.

3. Kostnadsramme for idrettsprisen settes til inntil kr. 15 000 som inkluderer kunstgjenstand og plakett/diplom.

4. Leder av tilhørende komite (IKK) oppnevner en jury med leder til å utrede tildelingen av prisen. Juryen består av

 • Leder av Larvik Idrettsråd
 • En representant for administrasjonen i Larvik kommune
 • To politiske representanter fra komiteen. Ved stemmelikhet har juryleder dobbeltstemme.

5. Juryens arbeid.

 • Juryen samler informasjon om alle søkere og kandidater, gjennomgår og lager en innstilling på tre nominerte.
 • Første innstilling bør være klart etter første møte i juryen. Kandidatene med nominasjon legges fram for IKK i lukket møte, hvor innstillingen diskuteres, eventuelt IKK kommer med andre innspill til prisvinnere.
 • Saken med eventuelle nye innspill, går tilbake til juryen som arbeider videre og legger fram kandidater i en prioritert innstilling.
 • Juryens innstilling legges fram i IKK som fatter det endelige vedtaket.
 • IKK offentliggjør deretter prisvinner og forestår utdeling av prisen.

6. Fristen for å komme med forslag er 15. juni. Forslagsfristen kunngjøres.

Larvik kommunes honnørpriser (kulturprisen, idrettsprisen, byggeskikkprisen og bevaringsprisen) deles ut ved et felles arrangement om høsten. Kommunen er ikke pliktig til å dele ut prisen hvert år.

Vurderingskriterier for Larvik kommunes idrettspris.

-Følgende kriterier legges til grunn for vurdering og tildeling av Idrettsprisen. Kandidaten har gjort en innsats utenom det vanlige innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Dommer
 • Tillitsvalgt
 • Arrangementsansvarlig
 • Trener/leder
 • Aktiv (her defineres aktiv som utøver som har hatt betydning for andre gjennom sin oppførsel, motivasjon for andre, humør, tid)