Glade Dager i Stavern, Jarle A. Melby

Trafikk

Arrangementer på eller ved offentlig vei, parkeringsplasser m.m er søknadspliktige.

Arrangementer på eller ved offentlig vei og arealer tilknyttet til vei er søknadspliktige. Dersom arrangementet berører eller påvirker trafikken må det utarbeides en plan for hvordan trafikken skal avvikles. Skilting og sperring av gater skal utføres av en skiltansvarlig med godkjent skiltkurs. I henhold til håndbok N301.

Kommunalteknikk godkjenner skiltplaner.

Selv om gater blir avstengt for arrangement, skal det til enhver tid være fri adkomst for utrykningskjøretøyer. Med fri adkomst menes en kjørebredde på 4,0 meter.

Ved arrangementer som krever omfattende stengning eller større omlegging av kjøremønster, kan Komunalteknikk foreta skilting. Avtale om dette gjøres i forbindelse med formøte. For arrangement i tilknytning til riks- og fylkesveger må det søkes Statens vegvesen Region Sør.