Støy

Parker og friområder er tilrettelagt for allmennhetens rekreasjon og opphold, og fravær av støy er en forutsetning for at frilufts- og rekreasjonsområder og kulturmiljøer skal ha full verdi (jfr. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)). I fri- og friluftsområdene utenfor sentrumsområdene er forventningen om og kravet til fravær av støy enda høyere enn for parker og friområder som ligger innenfor sentrumsområdene. Særlig gjelder dette arrangementer som forgår på kveldstid. Dette er derfor et forhold kommunen vurderer ved behandling av arrangementssøknader i slike områder.

Arrangører må først og fremst forholde seg til kommunens egne retningslinjer for regulering av lydnivåer fra utendørs høyttalere/musikkanlegg. Denne ble vedtatt av Larvik kommunestyre i sak 026/14, og er gjort gjeldende fra 01.06.2014.


lokal retningslinje for regulering av lydnivåer fra utendørs høyttalere/musikkanlegg

Fram til kl. 24.00 er det tillatt med et gjennomsnittlig lydnivå på 70 dBA målt ved mest utsatte nabohus’ fasade. Etter dette tidspunktet, og fram til kl. 07.00 må det være relativt stille; max 55 dBA.

Bortsett fra disse endringene gjelder Helsedirektoratets veileder IS-0327 om musikkanlegg og helse; se også kommunestyrevedtak 057/13, pkt. 1 og 2.

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/musikkanlegg-og-helse-veileder-til-arrangorer-og-kommuner/Sider/default.aspx

Det er anledning til å søke Larvik kommune, Helse og omsorg og politiet om dispensasjon fra dette regelverket.

Spesielle arrangementer som eksempelvis billøp, skytestevner og flystevner kommer inn under reglene i Miljødirektoratets veileder T-1442; Retningslinje for regulering av støy i arealplanlegging.


http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Februar-2014/Veileder-til-retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging-T-14422012/

Husk at lov om helligdager og helligdagsfred gjelder uansett