Sjenkebevilling for arrangement / enkelt anlending

Ved arrangementer hvor det skal serveres og skjenkes alkoholholdig drikk, må kommunen søkes om skjenkebevilling (med enkelte unntak, se nedenfor). Hvilken type bevilling du må søke om, vil være avhengig av arrangementet.

Skjenkebevilling for åpent arrangement

Skal du ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område, må du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning, i medhold av alkoholloven § 1-6. «En enkelt anledning» defineres i denne sammenheng som et arrangement med 1-3 sammenhengende dagers varighet.

Det må utnevnes en skjenkeansvarlig med stedfortreder, som har ansvar for skjenkingen. Begge må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

Ved søknad om skjenkebevilling for et åpent arrangement skal det betales et bevillingsgebyr, hvor beløpet vil avhenge av hvor mye alkohol som omsettes ved arrangementet. Minstegebyret per arrangement er kr. 1000,-, og skal betales forskuddsvis. I etterkant av arrangementet skal en omsetningsoppgave sendes inn til kommunen innen 14 dager, for utregning av det endelige bevillingsgebyret.

Søknad fremmes på elektronisk søknadsskjema. Fristen for å levere søknad om bevilling for et åpent arrangement, er én måned i forkant av arrangementet.

Før skjenkebevilling for arrangementet kan innvilges av kommunen, må arrangøren ha søkt og fått arrangementet godkjent av politiet.

Her finner du skjema (skjema åpent arrangement)

Skjenkebevilling for lukket arrangement – ambulerende skjenkebevilling

Hvis du skal servere alkohol i et privat/sluttet selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller et internt firmaarrangement, må du søke om ambulerende skjenkebevilling dersom:

  • du tar betalt for alkohol
  • lokalet festen skal holdes i kun har en serveringsbevilling
  • du leier lokaler, og utleieren er involvert i selskapet ut over det å stille lokalet til rådighet 

Følgelig er det ikke krav om bevilling dersom du skal servere alkohol i et sluttet selskap hvor serveringen foregår uten betaling, og hvor selskapet holdes i et leid lokale der utleier ikke står for andre deler av arrangementet enn selve utlånet av lokalet. (Dette gjelder for øvrig kun alkoholservering innendørs. Alkoholservering på utendørsarealer i tilknytning til serveringslokalet kan være bevillingspliktig.)

Ambulerende skjenkebevilling gis bare til steder hvor det ikke allerede er gitt alminnelig skjenkebevilling. Hvis arrangementslokalet allerede har alminnelig skjenkebevilling, må bevillingshaver skjenke.

Ambulerende skjenkebevilling gis bare for lukkede arrangementer hvor alle gjestene er særskilt invitert og har meldt seg på arrangementet i forkant. Den som søker må selv være en del av det sluttede selskapet. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert via annonser, plakater eller sosiale medier. I slike tilfeller må du søke om skjenkebevilling for åpent arrangement.

Det skal utnevnes en skjenkeansvarlig som er over 20 år, som har ansvar for skjenkingen. Det stilles ikke krav til at skjenkeansvarlig har avlagt kunnskapsprøve.

Ved søknad om ambulerende skjenkebevilling betales p.t. et gebyr på kr. 310,-.

Søknad om ambulerende skjenkebevilling fremmes på elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist er 14 dager før arrangementsdato.

Her finner du skjemaet (ambulerende bevilling)

Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

Det kan gis utvidet skjenkebevilling for en enkeltanledning, til alle typer arrangementer ved et serveringssted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling. Alminnelig bevilling for en enkeltanledning kan utvides til å gjelde

  • et tilleggslokale eller utendørs areal, i umiddelbar nærhet til serveringsstedet
  • drikke med høyere alkoholprosent enn stedet i utgangspunktet har bevilling for
  • utvidet åpnings- eller skjenketid

Søknad om utvidelse av bevilling fremmes på elektronisk søknadsskjema. Fristen for å søke er 14 dager i forkant av arrangementet.

Her finner du skjemaet (utvidelse av bevilling)

Retningslinjer ved tildeling av skjenkebevilling for arrangementer

Larvik kommunestyre har vedtatt en alkoholpolitisk handlingsplan, med tilhørende retningslinjer for tildeling av skjenkebevilling. Følgende retningslinjer gjelder for tildeling av skjenkebevilling ved arrangementer/enkeltanledninger:

  • Arrangementer som retter seg mot ungdom over 18 år kan kun innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2.
  • Arrangementer som retter seg mot ungdom under 18 år innvilges ikke bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk.
  • Arrangementets «skjenkeområde» må være klart avgrenset med et gjerde, eller på annen måte tydelig markert.

I disse tilfellene trenger du ikke å søke om skjenkebevilling:

Du trenger ikke søke hvis arrangementslokalet allerede har alminnelig skjenkebevilling. Da må bevillingshaver skjenke. Medbrakt er ikke tillatt.

Det kan serveres alkohol uten bevilling i et leid lokale, når en privatperson arrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner. Alkoholserveringen må foregå uten betaling, og utleier kan ikke stå for andre deler av arrangementet enn selve utleien eller utlånet av lokalet. Dette gjelder kun alkoholservering innendørs. Alkoholservering på utendørsarealer i tilknytning til serveringslokalet kan være bevillingspliktig.

Alkoholservering som det ikke tas betalt for, kan foregå uten bevilling, når eier eller leier av allment tilgjengelige lokaler disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap.

Alkoholservering som det ikke tas betalt for, kan foregå uten bevilling, når den som driver eller er ansatt i en virksomhet benytter virksomhetens lokaler til eget bruk til sluttet selskap. Varene må være privat innkjøpt, og bevillingshaver må kunne godtgjøre dette.