Sikkerhet

Arrangøren er selv ansvarlig for sikkerheten ved eget arrangement.

Uavhengig av størrelse på arrangementet så bør arrangøren gjøre en risikovurdering av arrangementet og vurdere risikoen og konsekvensen av uønskede hendelser.

Ethvert større arrangement bør ha tenkt igjennom og klarlagt mulige uønskede hendelser med tilhørende sannsynlighet og konsekvens. Store arrangementer er komplekse virksomheter som krever grundig planlegging på mange plan.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gav 2010 ut en "Veileder for sikkerhet ved store arrangementer". Her behandles sikkerhet gjennom flere kapitler, hvorav de viktigste er:


Kapittel 2: Risiko
Kapittel 4: Ansvaret for sikkerheten
Kapittel 19: Sikkerhetsarbeidet under pågående arrangementer
Kapittel 20: Beredskap for alvorlige hendelser

Ved overnatting i bygg som ikke er bygget for dette formålet, er det eier av bygget som er ansvarlig for at personsikkerheten til en hver tid er ivaretatt og skal ut fra en risikovurdering sette krav til antall vakter.
Dette er blant annet gjort ved en del kommunale skoler og barnehager.

Melding om overnatting som skal sendes brannvesenet.

Når man engasjerer et vaktselskap må dette være et selskap som har tillatelse til å drive vaktvirksomhet i Vestfold. Dette må sjekkes ut med politiet.

Det kreves tillatelse fra brannvesenet dersom det skal benyttes: fyrverkeri, brannfarlig

gass i en eller annen form, fakkeltog, og for telt og lignende som har plass til mer enn 150 personer.

Ved fakkeltog eller tilsvarende må arrangør sørge for forsvarlig innsamling av fakler i etterkant.