Politibåt i Stavern, Jarle A. Melby

Politi

Dersom det skal avholdes offentlig arrangement skal politiet varsels særskilt om dette.

Det er gitt regler i Politivedtekter for Larvik kommune:

§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted.

Den som vil holde et arrangement på sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette, senest 1 måned før arrangementet. Politiloven § 11 gjelder tilsvarende anvendelse.

Arrangøren må etterkomme de pålegg som politiet gir for å holde ro og orden og trygge publikums sikkerhet.

§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelig arrangement utenfor offentlig sted m.m

Den som vil holde et arrangement som er tilgjengelig for allmenheten, må sende inn melding minimum 14 dager før arrangementet. Dette gjelder også om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden, eller avviklingen av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomster med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdene art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutninger. Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

For arrangement på helligdager mellom kl. 06.00 – 13.00 må det sendes søknad til

politiet om dispensasjon fra lov om helligdagsfred.

Lov om helligdagsfred

Her finner du søknadsskjemaet