Lokale områder

Lokale områder i Larvik kommune som egner seg for arrangementer.

Da det er flere enheter i Larvik kommune som disponerer områder og bygg, er det her satt opp en enkel oversikt over noen av stedene som kan være aktuelle for arrangementer av ulik typer og størrelser. Servicesenteret i kommunen 

tlf 33 17 10 00 vil kunne gi nærmere opplysninger om det enkelte området. Dersom det ikke står noe spesielt, skal Larvik kommune ha søknad om bruk av området.

Kommunens oppgave er å forvalte de offentlige arealene til beste for allmennheten, og sikre at utleievirksomhet på slike arealer foregår på et grunnlag som minimerer de negative konsekvensene for fellesskapet som benytter arealene og naboer i området. Arrangementer som innebærer avstenging av og/ eller at det tas betalt for å komme inn på hele/deler av områder som i utgangpunktet er offentlig tilgjengelige, vil innebære en innskrenking av allmennhetens bruk av områdene. Kommunen må derfor vurdere denne problemstillingen når søknader behandles.

Følgende hovedprinsipper gjelder for arrangementer som medfører avstenging av hele/deler av offentlige friområder, plasser, park- og veiarealer:

  • Arrangementet skal ha allmenn interesse
  • Allmenn ferdsel langs sjø og på tilrettelagt turvei (herunder kyststi) skal ikke hindres
  • Arrangører for utendørs virksomhet skal i god tid (minimum 2 uker) før arrangementet informere mulig berørte naboer (jfr. Naboloven og Retningslinje for regulering av lydnivåer fra utendørs høyttalere/musikkanlegg i Larvik kommune).

Larvik:

Larvik Torg med tilstøtende gater

Bøkkerfjellet

Parkområde i Larvik sentrum med fin utsikt over Langestrand, fjorden og de sentrale deler av byen.
Navnet Bøkkerfjellet skriver seg fra en bøkker (balje- og tønnemaker). Parken har atkomst fra flere steder blant annet fra Fjellveien - via 81 trappetrinn. Den gamle brannvakt (bygd i 1851) er plassert på parkens høyeste punkt.

Badeparken

Området vest for Larvik bibliotek.

Bøkeskogen

Larvik bøkeskog er Norges første landskapsvernområde. Fylkesmannen i Vestfold er forvaltningsmyndighet.
Her er det muligheter på Festplassen med scene. Det er tillatt med inntil fire arrangement pr. år hvor det kan kreves inngangspenger.
Det er atferdsregler i Bøkeskogen.

Batteristranda
Strand og parkområde syd for Farris Bad.

Indre Havn

Område fra Skotta til Tollboden sør for Jernbanelinja. Et offentlig park- og rekreasjonsområde med kiosk, toaletter og spisesteder.

Indre havn

Tollerodden (parken)

Tollerodden ligger sentralt plassert midt i Larviks havneområde, en høyt verdsatt sjøvendt oase og badeperle med svært interessant kulturhistorie.

 

Stavern:

Kronprinsen

Kronprinsen bærer navn etter en restaurant som lå her, delvis på påleverk utover i sjøen. Den ble anlagt i 1926. Parken ble renovert i 2009 og fremstår nå som en ny og praktfull park.

Gater i Stavern

Sommerstid er det aktuelt å bruke noe av gateplanet til arrangementer, spesielt inne i bykjernen der det er gågater sommerstid.

Stavern Torg

Like ved Stavern kirke. Dette området eies av en privat stiftelse; Stiftelsen Venner av gamle Stavern, tlf: 92 29 76 36

Fredriksvern Verft

Dette området eies av Forsvarsbygg. Her er det mulig med mange typer arrangement, ta kontakt: 815 70 400.

 

Fri- og friluftsområder:

Parker og friområder er tilrettelagt for allmennhetens rekreasjon og opphold, og fravær av støy er en forutsetning for at frilufts- og rekreasjonsområder og kulturmiljøer skal ha full verdi (jfr. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)). I fri- og friluftsområdene utenfor sentrumsområdene er forventningen om og kravet til fravær av støy enda høyere enn for parker og friområder som ligger innenfor sentrumsområdene. Særlig gjelder dette arrangementer som forgår på kveldstid. Dette er derfor et forhold kommunen vurderer ved behandling av arrangementssøknader i slike områder. 

Farris/Kilen

Området ved Farrisvannet er et statlig sikret friluftsområde og har verdi som er svært viktig. Brukergruppene er regionale og brukerfrekvensen er svært høy. 
Larvik kommune har ansvaret for drift og tilsyn. Atferdsregler.

Malmøya

Malmøya er Larviks største øy i saltvann og er på ca. 1200 dekar. Sydsiden ligger vendt mot det åpne havet, mens nordsiden ligger inne mot lune Viksfjord. Øyas beliggenhet og beskaffenhet har gitt den en enorm variasjon av naturtyper. Det spenner seg fra svaberg og havstrender til frodig edelløvskog og lune viker. Øya er statlig sikret som friluftsområde og den søndre delen av øya er naturreservat. Tidligere feriehjemmet er kystledhytte, se kystledhytte under.

Skråvika

Tidligere var Skråvika nederste del av Soldathjemmets hage- og aktivitetsareal.  Eiendommen er delt og Skråvika eies av Forsvarsbygg og forvaltes av Larvik kommune til friluftsområde og aktivitetsplass.

Rakke

Rakke er et svabergområde i Brunlanes, Larvik kommune, beliggende to kilometer sør for Stavern. Det er et meget populært bade- og fiskeområde.
Store deler av området ble mellom 1935 og 2002 benyttet som skytefelt av Forsvaret. I 1941etablerte tyskerne Rakke fort. I 2007 ble mye av befestningene jevnet med jorden. Rakke har egen kystledhytte, se kystledhytte under.

Roppestad

Et flott friområde nord i Farris på østsiden. Området er statlig sikret friluftsområde. Den nordre delen er Larvik kommunes eneste godkjente naturistområde.  Adkomst fra Farrisveien fra FV40 rett sør for Kvelde. Atferdsregler.

Ula Camping og Badestrender

Området eies av Sandefjord og Larvik kommune med stedlig bestyrer sommerstid med camping og kioskdrift.

Ølbergholmen («Sør i Ommane»)

Området ligger lengst ut på Eftang, med ca 600m gangvei fra parkeringsplassen på Rønninga. Svaberg og strender. Atferdsregler.

 

Andre arrangementssteder:

Idrettshaller, idrettsanlegg

Bommestadhallen, Farrishallen, Kveldehallen og Stavernhallen er kommunale haller. Kakenbanen og Månejordet er kommunale idrettsbaner.
Det vises til utleie av idrettshaller her: søknad om leie av idrettshaller

Farris Naturskole

Ligger 1,6 km nord for Bøkeskogen ved Farris. Drives av skolen i Larvik som et tilbud til både barnehagene og skolene i Larvik.

Havneområder/sjøområder

Ta kontakt med Larvik Havn, tlf 3316 57 50, e-post: post@larvik.havn.no

Turisthytter

Larvik og Omegn Turistforening har flere turisthytter, ta kontakt med dem på  tlf: 33187650 eller post@lotlarvik.no

Kystledhytter/fyr

I Larvik har vi flere steder hvor det er mulig å leie, det er Stavernsodden fyr, Svenner fyr, Malmøya og Rakke.

Kulturhuset Bølgen

Ta kontakt med Kulturhuset Bølgen tlf 33 17 24 00 

Boligmappa Arena Larvik

Ta kontakt med Arena Larvik på post@arena-larvik.no

Boligmappe Arena Larvik