Bostøtte - Husbanken

Dette er en støtteordning fra Husbanken. Den er lik for alle kommuner i landet og skal primært hjelpe barnefamilier, eldre og trygdede som har lave inntekter og høye boutgifter.

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Boligkontoret
Besøksadresse: Byskogveien 5
Telefonnummer: 33 17 10 75 

Postadresse: Postboks 2020, 3255 Larvik

Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. 
Kan jeg få bostøtte?
Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte 

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned.
Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.
Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.
Søk om bostøtte her 

Meld fra om endringer 

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.
NB! Husk at hvis du flytter, må du straks melde adresseendring til folkeregisteret.  Du må også melde fra om ny adresse og nye boutgifter til Boligkontoret. Gjør du ikke det, kan du miste retten til bostøtte.
Meld fra om endringer 

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.
Klage på vedtak