Stasjonsplassering

Jernbaneverket skal utrede endelig anbefaling for lokalisering av trasé og stasjon for Larvik. Muligheter for jernbanetilknytning til Larvik havn er også sentralt.

Det er utarbeidet en KVU for Intercity der det er pekt på ulike korridorer for en framtidig jernbane gjennom Larvik by og alternativer for stasjonslokalisering.

Jernbaneverket skal utrede endelig anbefaling for lokalisering av trasé og stasjon videre.  Muligheter for jernbanetilknytning til Larvik havn er også sentralt. Nå startes arbeidet med et forstudie som grunnlag for å utarbeide planprogram.

Vi planlegger at dette arbeidet sluttføres i løpet av 2015. Forslag til planprogrammet vil være Jernbaneverkets forslag til hvilke alternativer som skal utredes i en kommunedelplan. Programmet legges ut til offentlig ettersyn ved årsskiftet 2015/16. Målet er vedtatt kommunedelplan for framtidig trase og stasjonsplassering rundt årsskiftet 2017/18.