Kollektivtrafikk, sykkel og gange

En bærekraftig byutvikling forutsetter fortetting og utvikling langs kollektivaksene og god framkommelighet for kollektivtransport, syklende og gående. Mulighetsstudie skal se alt dette i sammenheng.