Spesialundervisning

Sliter du med å lese, skrive eller regne? Trenger du hjelp med å snakke, eller bruke digitale hjelpemidler? Ved Voksenopplæringa i Larvik tilbyr vi opplæring for voksne.

Som voksen har man rett til spesialundervisning på grunnskolens område hvis man ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne. Retten gjelder også de som har behov for opplæring på grunn av sykdom eller skade, eller dersom man har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde grunnleggende ferdigheter ved like.Før eleven kan henvises til PPT, må det foreligge et vedtak på at eleven er tatt inn til Voksenopplæringa etter opplæringsloven § 4A1.

Hvem kan søke? 

Voksne med:

  • hørselshemming
  • synsvansker
  • lese- og skrivevansker (dysleksi)
  • ervervet skade
  • medfødt skade/sykdom
  • afasi/andre behov for behandling hos logoped
  • lærevansker
  • utviklingshemming
  • omfattende funksjonshemming
  • mangelfull grunnskoleopplæring

Opplæringen blir tilpasset den enkeltes behov og undervisningen blir gitt av spesialpedagog/logoped i enetimer, gruppe, kurs eller periodeundervisning.

Før spesialundervisning kan gis, kreves en sakkyndig vurdering fra PPT. Når man har søkt, vil pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) vurdere om man har rett til videre spesialundervisning. Hvis man har rett, får man en sakkyndig vurdering og tilbud om opplæring. Spesialundervisningen dekkes av kommunen.