Fravær og ordensregler

Alle deltakere på Larvik Læringssenter er ansvarlig for god orden og oppførsel på skolen.

Fraværsregler for introdeltakere:

På Norskskolen forholder vi oss til introduksjonsloven og at deltakerne må ha et fulltidsprogram. Dette programmet må de delta i for å få utbetalt sin introduksjonsstønad. Lærer signerer på deltakernes personlige fremmøteskjema, som de får utlevert på NAV. Ved ikke gyldig fravær trekkes den enkelte økonomisk. Søknad om permisjon leveres til rådgiver på Flyktningkontoret.
Det er viktig at deltakere gir beskjed til læreren samme dag som de er syke/forhindret fra å møte opp. De kan ringe, sende sms eller sende en e-post til lærer om fraværet. 

Fraværsregler for andre deltakere:

Ved sykdom, eller dersom du har avtale hos lege/tannlege, må du gi beskjed til lærer. 

Permisjon:

Permisjonssøknad skal leveres 14 dager før ønsket permisjon. Vi minner om at ferie ikke er gyldig permisjonsgrunn.

Fraværs- og ordensreglement for Kombinasjonsklassen:

Elever i Kombinasjonsklassen følger ordensreglement ved THVS. Se ordensreglemente for videregående skole her.