FlexID

Flexid har et sterkt ressursperspektiv og har til hensikt å oppmuntre ungdommene til å se mulighetene snarere enn begrensningene i sin situasjon, med fokus på identitet, ferdigheter, ressurser og utfordringer. Navnet henspeiler på det å ha en fleksibel identitet.

Bevisstgjøring av barn og unge med flerkulturell oppvekst i Norge

FlexID

Hvem kan få denne tjenesten?
Ungdom som lever med/mellom flere kulturer, med forventninger, krav og spørsmål fra begge sider

Tjenestens innhold:
Flexid går over to skoleår, med overnattingstur (separat for jenter og gutter) og tre dagssamlinger hvert år. Temaprogresjonen er som følger:

1. år:

 • Identitet – film, sirkeloppgave
 • Identitet - Third culture child
 • Du – ressurs og brobygger
 • Flytteprosessen
 • Fordommer og rasisme
 • Jenter og gutter 1

2. år:

 • Egen historie
 • Typisk norsk
 • Språk og konflikter
 • Stor og liten sak
 • Konfliktløsning
 • Jenter og gutter 2

Kursbevis: 
For hver gjennomført kursrekke gis det et kursbevis. Dette viser hvilke temaer og hvilket omfang kursene har. Kursbeviset kan legges ved jobbsøknader og kan åpne for muligheter i arbeidssammenheng.

Lederkurs for ungdom:
Deltakere som har gjennomført begge kursrekkene, får tilbud om å delta på lederkurs og bli brukt som hjelpeleder ved senere kurssamlinger. Hjelpelederrollen innebærer blant annet å ha et sosialt ansvar for at ingen føler seg utenfor, at alle skal delta i undervisningen med gruppearbeid og rollespill, samt noe tolking når det er nødvendig.

Lederkurset gir:

 • En innføring i rollen som leder.
 • En dypere gjennomgang av temaene i Flexidkurset.
 • Presentasjonsteknikk/framføring.
 • Innføring i sosial ferdighetstrening og reflekson i forhold til moralske dilemmaer gjennom rollespill av egne erfaringer i hverdagslivet.
 • Praksis som hjelpeledere på kurssamlinger.
 • Muligheter for deltakelse som ledere på relevante eksterne kurs/samlinger.
 • Attest for gjennomført kurs og praksis som leder.

Målsetting:

 • Være et forebyggende tiltak for å motvirke sårbarhet mot psykiske problemer, konflikter i hjem og samfunn, og gjengdannelse som følge av mangelfull integrering og opplevelse av rotløshet og mangelfull tilhørighet.
 • Gi de enkelte deltakerne økt bevissthet om egen identitet, ressurser, muligheter og valg i møte med utfordringene de møter.
 • Å bevisstgjøre og gi trygghet på flerkulturell identitet, personlige ressurser og kompetansen som det å vokse opp med flere kulturer gir.
 • Bevisstgjøre de utfordringer som det å være minoritet kan gi, og gi trygghet på å møte og takle disse.
 • Bevisstgjøre og skape forståelse for hva som skjer når familien bytter land.
 • Bidra til økt forståelse for foreldrenes situasjon.
 • Bevisstgjøre mulighetene som "brobyggere."
 • Konfliktløsning.
 • Styrke selvbilde og gi verktøy og strategier til å møte og mestre hverdagen.