Litt rikshistorie

Gyldenløve trådte inn på den politiske arena kort tid etter at det dansk-norske rike hadde vært igjennom en særdeles kritisk fase.

I løpet av et par årtier hadde Danmark-Norge måttet avstå betydelige landområder til Sverige som ble den fremste stormakt i Nord-Europa. Dernest kom statsomveltningen med innføring av enevelde i 1660-61 som førte til at adelen mistet sin politiske og økonomiske makt mens byborgerne styrket sine posisjoner.

Det gamle forvaltningsapparatet ble avløst av et nytt sentralisert og faginndelt embetsstyre. I 1671 opprettet kong Christian 5. en ny høyadel av grever og baroner som fikk rang nest etter kongefamilien. Kongen gav de nye adelsmennene store privilegier innenfor deres grevskaper og baronier, bl.a. overdrog kongen mye av sin administrative og rettslige myndighet ved siden av sin rett til diverse skatter og andre inntekter. Dermed mente kongen å ha sikret seg en ny og lojal overklasse til erstatning for den gamle landadelen.


Teksten er fra boka "Byen mellom elvene" av Odd Bjerke.