• Miljøutfordringer – natur, kultur og bomiljø

  Larvik er omringet av nasjonale interesser, som Numedalslågen, Farrisvannet og Bøkeskogen, samt nasjonal industrihistorie. Det er utfordrende å ivareta hensynet til områder med nasjonal og regional verdi, samtidig som man skal legge til rette for og utvikle et framtidsrettet transportsystem i og gjennom byen.

  Les mer
 • Kollektivtrafikk, sykkel og gange

  En bærekraftig byutvikling forutsetter fortetting og utvikling langs kollektivaksene og god framkommelighet for kollektivtransport, syklende og gående. Mulighetsstudie skal se alt dette i sammenheng.

  Les mer
 • Øya-krysset

  Øya-krysset er sterkt trafikkert i rushtid og ved ankomst av ferjene fra Hirtshals, blir det problemer i krysset. Krysset er også dårlig tilrettelagt for syklende og gående.

  Les mer
 • Stasjonsplassering

  Jernbaneverket skal utrede endelig anbefaling for lokalisering av trasé og stasjon for Larvik. Muligheter for jernbanetilknytning til Larvik havn er også sentralt.

  Les mer
 • Videre utvikling av Indre havn

  Det tidligere havne- og ferjeområdet skal utvikles til det beste for byen og byens befolkning. Mulighetsanalysen skal se på dette i lys av de andre prosjektene for samferdsel og byutvikling.

  Les mer

Hvordan skal vi ferdes i fremtidens Larvik?

Ny jernbanestasjon er bare et av flere samferdselsprosjekt som vil forme fremtidens Larvik. Hvordan kan vi se de ulike prosjektene i sammenheng slik at Larvik får et moderne og helhetlig transportsystem?  

Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune har bedt Statens vegvesen utarbeide en mulighetsanalyse for å se byens transportsystem i sammenheng og lage et faglig grunnlag for gode fremtidige løsninger.

Hensikten med analysen er å etablere en felles forankring om utfordringer, mål og strategier for de viktigste aktørene innen by- og transportutvikling i Larvik. Arbeidet med mulighetsanalysen skal være ferdig innen sommeren 2016.  

Dette er de mest sentrale utfordringene som mulighetsanalysen skal belyse og koordinere:

 • Plassering av jernbanetrase og stasjon i Larvik by
 • Kapasitetsutfordringer i Øya-krysset
 • Videre utvikling av Indre havn
 • Se kollektivtrafikk, sykkel og gange i sammenheng med biltrafikk
 • Miljøutfordringer – natur, kultur og bomiljø